ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.18.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Modernizacja powłok dachowych wybranych obiektów Giełdy samochodowej w Gliwicach 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień i kwalifikacji
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń, wydane
przez:
...................................
...................................
nr ...............................
z dnia ..........................

Członek Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
posiadający ubezpieczenie
od odpowiedzialności
cywilnej o numerze
ewidencyjnym:
....................................
Kierownik budowy  
   

Aktualne badania wysokościowe,
przeszkolenie w zakresie BHP

Personel wykonawczy  
   

Aktualne badania wysokościowe,
przeszkolenie w zakresie BHP

Personel wykonawczy  
   

Aktualne badania wysokościowe,
przeszkolenie w zakresie BHP

Personel wykonawczy  
         
         

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej