oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.18.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 11 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja powłok dachowych wybranych obiektów Giełdy samochodowej w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PHU MATEO WÓJCICKI ZBIGNIEW
KAROLA SZYMANOWSKIEGO 4,4A  44-105 GLIWICE
349 699,81 
skrócony o 10 dni
60 miesięcy
zgodnie z zapisami SIWZ

Katarzyna Pałka
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)