ZAŁĄCZNIK NR 7
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.17.2019 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
 
dotyczy postępowania: Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
 
Wykaz wykonanych projektów i robót budowlanych/ zamówienia wykonanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Lp.
Nazwa podmiotu, na rzecz którego projekty zostały wykonane
Powierzchnia
czynna
krzaków tarniny
 Wykonanie dokumentacji projektowej
Data i miejsce wykonania
 
 
   
 
         
Lp. Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane

Powierzchnia
czynna
krzaków
tarniny

Rodzaj roboty budowlanej Data i miejsce wykonania
         
         
Lp. Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane

Powierzchnia
czynna
krzaków
tarniny

Zamówienie wykonane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Data i miejsce wykonania
         
 
 
     
* w przypadku gdy zadanie obejmowało szerszy zakres, niż określony do spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy wskazać powierzchnię robót niezbędnych do spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

 
 
  

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej