ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.17.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

 

1.

 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
....................................
...........................................
nr i data uzyskania uprawnień:
..............................................

projektował ...............................

................................................

.............................................

o powierzchni krzaków tarniny

.............................................
 

Główny projektant  

 

 

 

 

2.

 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
....................................
..............................................
nr i data uzyskania uprawnień:
..............................................

projektant instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sieci  

 

 

 

 

3.

 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
....................................
..............................................
nr i data uzyskania uprawnień:
..............................................

projektant sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

 

4.

  Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności …………………………………………….
Wydane przez ……………………………………………………
Nr………………………………………… z dnia……………………………………….
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym………………………………
posiadający ..... letni doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w tym również w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu elementów i obiektów architektonicznych w parkach, ogrodach na terenach zieleni.
Kierownik budowy  

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności …………………………………………….
Wydane przez …………………………………………………
Nr………………………………………… z dnia……………………………………….
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym………………………………

 

Kierownik robót sanitarnych  

 

 

 

 

 

 

6.

 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności …………………………………………….
Wydane przez ……………………………………………………
Nr………………………………………… z dnia……………………………………….
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym………………………………

 

Kierownik robót elektrycznych  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej