Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.17.2019 Gliwice,  10-05-2019 r.
nr kor. MZUK.17256.2019

 
Dotyczy: Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
(...) zwracamy się z wnioskiem o zmianę pkt. 8.3 siwz (zdolność techniczna lub zawodowa) w zakresie powierzchni czynnej tarniny do 150 m2 zarówno w opcji I oraz II.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu.
 

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl