oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.17.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj""

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Unieważnienie następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1896), nie wpłynęła żadna nie podlegająca odrzuceniu oferta, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy i wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) - oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.05.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęła 1 oferta. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 40 000,00 zł.
Na podstawie art. 26 ust. 2 pismem z dnia 17.05.2019 r nr. kor. MZUK.18175.2019 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz o wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza. Wykonawca wyznaczonym terminie złożył dokumenty, dotyczące braku podstaw do wykluczenia, nie budzące zastrzeżeń Zamawiającego, natomiast dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu zostały uznane za nie wystarczające.
Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3, pismem z dnia 23.05.2019 r nr kor. MZUK.18752.2019 o uzupełnienie złożonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie projektów budowlanych tężni wykonanych dla Gminy Kraków i dla Urzędu Miasta w Chorzowie zgodnie ze złożonym Załącznikiem nr 8. Złożone na wezwanie dokumenty nie potwierdziły realizacji projektów przez ZRB Budowa sp. z o.o., dotyczyły one wykonania wskazanych projektów przez inny podmiot na rzecz innego podmiotu.
Wykonawca składając ofertę, a nie mający własnego doświadczenia, może polegać na zasobach innych podmiotów, ZRB Budowa sp. z o.o. składając ofertę powołała się na wiedzę i doświadczenie firmy RUDEKS Anna Łazarz, oraz na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w osobie p. Krzysztofa Łazarz, równocześnie nie wskazując żadnego podwykonawcy w realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego zobowiązanie podmiotu trzeciego zawarte w Załączniku nr 9 do siwz, ma wyłącznie charakter ogólny, zawiera jedynie stwierdzenie, że udostępnienie zasobów nastąpi w formie nadzoru nad wykonanymi pracami, równocześnie nie wskazując udziału tych zasobów w realizacji zamówienia i nie wskazując powyższe podmioty jako podwykonawcy/ów.
Powyższe podmioty na podstawie art. 22a ust 4 muszą wykonywać czynności związane z przedmiotem użyczenia, a więc podmioty te są zobowiązane w części zrealizować zamówienie, niestety nie wynika to z treści złożonych dokumentów. Wg zamawiającego potencjał podmiotu trzeciego, dopuszczony do wykorzystania w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, ma znaczenie dla dalszych czynności związanych z realizacją zamówienia, a więc musi być wykorzystywany w realizacji zamówienia, a nie służyć wyłącznie radą i sprawować nadzór.
Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji, że zamówienie będzie realizowane przez podmiot, który nie wykazuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych inwestycji.
ZRB Budowa sp. z o.o. nie przedstawiła żadnego wykonanego przez siebie projektu tężni solankowej o powierzchni czynnej krzaków tarniny powyżej 200 m2 , ani też nie wykonała samodzielnie żadnej roboty budowlanej polegającej na budowie tężni solankowych o powierzchni czynnej krzaków tarniny powyżej 200 m2 .
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i odrzuca jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) - oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.


 

 


specjalista ds. zamówień publicznych

28-05-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

28-05-2019 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)