ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.21.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Budowa toru dla rolkarzy i wrotkarzy wraz z budową oświetlenia przy ul. Żernickiej w Gliwicach 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………………………….
Wydane przez ……………………………………………
Nr………………………………………… z dnia……………………………………….
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym………………………………
 
Kierownik budowy  
    Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………………………….
Wydane przez …………………………………………………
Nr………………………………………… z dnia……………………………………….
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym………………………………
 
Kierownik robót elektrycznych  
1.     personel wykonawczy  
2.     personel wykonawczy  
3.     personel wykonawczy  
4.     personel wykonawczy  
5.     personel wykonawczy  
6.     personel wykonawczy  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej