oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.21.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa toru dla rolkarzy i wrotkarzy wraz z budową oświetlenia przy ul. Żernickiej w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

IJOS-Tech Sebastian Osiecki
ul. Spółdzielcza 27, 44-178 Przyszowice z ceną 217 183,69 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.06.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy do terminu składania ofert wnieśli wadium. Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24aa ust. 1.
Pismem z dnia 25.06.2019 r. nr kor. MZUK.23018.2019 Zamawiający wezwał wykonawcę IJOS-Tech S. Osiecki do złożenia wyjaśnień dotyczących wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty. W wyznaczonym terminie pismem nr kor. MZUK.23514.2019 wykonawca złożył wyjaśnienia, które MZUK uznał za wystarczające.
Pismem z dnia 1.07.2019 r nr. kor. MZUK.23696.2019 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę IJOS-TECH S. Osiecki do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie Wykonawca pismem nr. kor. MZUK.24247.2019 złożył wszystkie wymagane dokumenty.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- długość trwania gwarancji i rękojmi - 30%
- skrócenie okresu realizacji - 10%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 96,70 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu realizacji
Łączna
punktacja

1.
IJOS-Tech Sebastian Osiecki
ul. Spółdzielcza 27,
44-178 Przyszowice
60,00
30,00
6,70
96,70
2.
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41,
41-800 ZABRZE
34,80
30,00
10,00
74,80
3.
CELMAR SP. Z O.O.
ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO 50,
41-902 BYTOM
37,50
30,00
0,00
67,50


specjalista ds. zamówień publicznych

04-07-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

05-07-2019 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)