ZAŁĄCZNIK NR 6

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.26.2019

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
 
 
 
______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres podmiotu)


______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

 

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.:

……………………………………………………………………………………………………………………..….………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)
                                                
na potrzeby realizacji zamówienia: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego do odławiania i transpoortu zwierząt niezbędnych zasobów w zakresie:...............…………………………………………
(data i podpis podmiotu udostępniającego zasoby)