Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.26.2019 Gliwice,  12-07-2019 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego typu VAN do odławiania i transportu zwierząt


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Od 1 września br. zaczną obowiązywać nowe normy dotyczące pomiaru spalania pojazdów osobowych i dostawczych. Pojazd, który Państwo zamierzają kupić jest pojazdem na tyle specjalistycznym, że nie uda się znaleźć go jako dostępnego na placu. Co za tym idzie, wyprodukuje się już po 1 września. Dlatego też proszę o:
1. Zmianę zapisu w SIWZ dotyczącą emisji spalin – nie wiemy jakie wartości będą miały auta według nowej normy – dodajmy zapis „według stanu na dzień składana oferty” lub dla bezpieczeństwa, wykreślmy ten zapis, a pozostańmy przy zapisie „spełnia aktualną normę Euro”

Odpowiedź:

Warunki do przetargu zostały określone na podstawie obowiązujących przepisów prawa w dniu ogłoszenia przetargu, zamawiający nie zmieni zapisu.
 

Pytanie nr 2:
2. Wydłużenie terminu dostawy przedmiotu – brak jest wiedzy na dziś, w jakim tempie, auta będą uzyskiwały wymagane do rejestracji dokumenty. W związku z tym proszę o przedłużenie terminu do 29-tego listopada.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni terminu realizacji zamówienia.

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl