oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.29.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
część II - boisko wielofunkcyjne nr 2
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne
Unieważnienia dokonuje się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.07.2019r. do godz. 11:30 wpłynęły 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty tj TEL-BRUK Radosław Telenga w wysokości 181 502,16 zł przewyższa kwotę jaką MZUK przeznaczył na sfinansowanie zadania 157 340,82 zł.

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część I - boisko wielofunkcyjne nr 1

Konsorcjum firm:
BHPLAY MACIEJ MYNC
SPÓŁDZIELCZA 27/2, 44-102 GLIWICE
KINEX BUD Monika Ciszewska
Krasnobrodzka 10/8, 03-214 Warszawa
 z ceną 289 050,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.07.2019r. do godz. 11:30 wpłynęły 3 oferty.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
W dniu 12.08.2019r. pismem MZUK.29118.2019 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
Wykonawca w dniu 13.08.2019 tj w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pismem MZUK.29351.2019 uzupełnił powyższe dokumenty, które potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu oraz, że oferowane dostawy/roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin rękojmi i gwarancji
Łączna
punktacja

1.
część I - boisko wielofunkcyjne nr 1
Konsorcjum firm:
BHPLAY MACIEJ MYNC
SPÓŁDZIELCZA 27/2,
44-102 GLIWICE
KINEX BUD Monika Ciszewska
Krasnobrodzka 10/8,
03-214 Warszawa
60,00
40,00
100,00
2.
część I - boisko wielofunkcyjne nr 1
RADOSŁAW TELENGA TEL-BRUK
CZARTORYSKIEGO 13/57,
42-202 CZĘSTOCHOWA
52,33
40,00
92,33
3.
część I - boisko wielofunkcyjne nr 1
BELLSPORT GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
HUTNICZA 4,
41-923 BYTOM
51,09
40,00
91,09


Kierownik Działu

19-08-2019 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

19-08-2019 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)