ZAŁĄCZNIK NR 7
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.30.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Zakup wraz z nasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów na terenie wokół Radiostacji. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   Wykształcenie…………………………….
(minimum średnie)
 

O kierunku ………………………………..
(ogrodnicze, leśne lub pokrewne)
 

   
   


Wykształcenie…………………………….
(minimum średnie)


O kierunku ………………………………..
(ogrodnicze, leśne lub pokrewne)

 

   

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej