Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.30.2019 Gliwice,  22-07-2019 r.
nr kor. MZUK.26465.2019

 
Dotyczy: Zakup wraz z nasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów na terenie wokół Radiostacji.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem możliwości pozyskania 150 szt. drzew o obw. 18-20 cm do 5 września, prosimy o przedłużenie terminu realizacji umowy c najmniej do 30 października.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający pozostawia termin realizacji zamówienia bez zmian.

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
mzuk@mzuk.gliwice.eu