oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.30.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wraz z nasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów na terenie wokół Radiostacji."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

MARKFLOR SP. Z O.O. SP.K
CECHOWA 127A, 30-002 KRAKÓW z ceną 247 800,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.07.2019r. do godz. 11:30 wpłynęły 4 oferty.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
- w dniu 26.07.2019r. pismem MZUK.26982.2019 na podstawie art.90 ust.1 ustawy pzp Zamawiający wezwał firmę Markflor Sp. z o.o. Sp. K. oraz firmę FHU Ogród Partner do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy oferty tych firm nie zawierają rażąco niskich cen;
- w wyznaczonym terminie tj. 29.07.2019r. pismem MZUK.27158.2019 (mail) oraz pismem MZUK.27468.2019 (oryginał) firma Markflor Sp. z o.o. Sp. K udzieliła wyjaśnień oraz dostarczyła dowody, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska,
- w wyznaczonym terminie tj. 30.07.2019r. pismem MZUK.27475.2019 firma FHU Ogród Partner wniosła odpowiedź na wezwanie o złożenie wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
- w dniu 02.08.2019r. pismem MZUK.27997.2019 na podstawie art.26 ust.3 w związku z art.24 ust.11 ustawy pzp Zamawiający wezwał FHU Ogród Partner Jakub Dwernicki o uzupełnieni oświadczenia o przynależności lub jego braku do grupy kapitałowej - Wykonawca uzupełnił dokument w dniu 06.08.2019 pismem MZUK.28347.2019,
- w dniu 31.07.2019r. pismem MZUK.27542.2019 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,
- Wykonawca w dniu 05.08.2019 tj w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pismem MZUK.28143.2019 uzupełnił powyższe dokumenty, które potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu realizacji zamówienia
Łączna
punktacja

1.
MARKFLOR SP. Z O.O. SP.K
CECHOWA 127A,
30-002 KRAKÓW
60,00
40,00
100,00
2.
JAKUB DWERNICKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OGRÓD PARTNER
KONARY 212,
32-031 MOGILANY
55,62
40,00
95,62
3.
Centrum Ogrodnicze Dawid Marzena Dawid
Częstochowska 233,
42-244 Mstów
28,33
40,00
68,33
4.

SMOLORZ JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OGRODNICZEJ DREWSMOL
PIEKARSKA 15,
96-320 BADÓW GÓRNY
29,80
0,00
29,80


Kierownik Działu

07-08-2019 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastepca Dyrektora Jednostki

07-08-2019 r. Grzegorz Sliczniuk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)