ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.31.2019 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  Rodzaj paliwa

Średnia cena jednostkowa netto

z formularza cenowego

Szacunkowa

ilość litrów

Wartość netto za

szacunkową ilość paliwa

1. Olej napędowy

    B7

    127 000  

2.Benzyna

   bezołowiowa

   E5

     40 000  

 

3. Razem wartość netto za szacunkową ilość paliwa

 

 

4. VAT

 

 

5. Razem wartość brutto za szacunkową ilość paliwa*

 

 

6. Wartość stałego upustu od ceny brutto*

 

   * wartość pozycji stanowiąca podstawę oceny ofert
(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.


Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
 • oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
 • Oświadczamy, że dostarczone przez nas paliwa spełniają wymagania określone odpowiednio w normach PN-EN 228 orz PN_EN 590
 • Numer rachunku bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione do przetargu:

Bank:........................................................................................................
Nr rachunku: ............................................................................................

 • ·Numer rachunku bankowego, na które Zamawiający, w przypadku wyboru naszej oferty, ma przelać należne wynagrodzenie za realizacje zamówienia:

Bank:.........................................................................................................
Nr rachunku:...............................................................................................

 • Niniejszym oświadczam/y, ze rachunek bankowy wskazany powyżej jest firmowym/osobistym*** rachunkiem bankowym.
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej