ZAŁĄCZNIK NR 6
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.31.2019 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.

Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 


Cechy podstawowe
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
Nazwa(firma)
podwykonawcy
Stacje paliw zlokalizowane na terenie miasta Gliwice

Adres:

1. ..................................

2. ..................................

3. ..................................

4. ..................................

5. ..................................

 6. ..................................

 7. ..................................

   
 
 
 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

___________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej