ZAŁĄCZNIK NR 7

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.31.2019

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
 
 
 
______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres podmiotu)


______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

 

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.:

……………………………………………………………………………………………………………………..….………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)
                                                
na potrzeby realizacji zamówienia: Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK. niezbędnych zasobów w zakresie:


ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH


- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:


…………………………………………………………………………………………………………………………..………
(należy wymienić narzędzia, wyposażenie lub urządzenia, które będą udostępnione wykonawcy)
 

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

…………………………………………………………………………………………………………………….….………..
(należy wpisać na jakiej podstawie zasób będzie udostępniony np. umowa użyczenia, podwykonawstwo, umowa o współpracy)
 
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………….……...……
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz w jakim zakresie potencjał techniczny będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia)
 
- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………..……..……
(należy podać okres w jakim udostępniony będzie potencjał techniczny)


...............…………………………………………
(data i podpis podmiotu udostępniającego zasoby)