Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.31.2019 Gliwice,  22-07-2019 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 


1. Zmianie ulega pkt 3 ppkt 6 SIWZ:
W SIWZ jest:
Paliwa płynne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w normach:
- dla oleju napędowego ON - PN-EN 590,
- dla benzyny bezołowiowej Pb95 - PN-EN 228,
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1058 ze zm.).
W SIWZ powinno być:
Paliwa płynne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w normach:
- dla oleju napędowego ON - PN-EN 590,
- dla benzyny bezołowiowej Pb95 - PN-EN 228,
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1680).

2. Zmianie ulega pkt 8 ppkt 3 SIWZ
W SIWZ jest:
o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący z czego co najmniej dwoma stacjami benzynowymi na terenie miasta Gliwice
W SIWZ powinno być:
o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący co najmniej dwoma stacjami benzynowymi na terenie miasta Gliwice

3. Zmianie ulega pkt 17 SIWZ
Zostaje dodany ppkt 1*)
W formularzu cenowym Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 1 - 30 należy wpisać średnie ceny dnia dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej z dwóch stacji benzynowych na terenie miasta Gliwice, w ostatnim pełnym miesiącu kalendarzowym.

4. Zmianie ulega treść wzoru umowy Załącznik nr 5
Zmianie ulega treść § 6 ust 4 wzoru umowy i otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca za dany okres rozliczeniowy, w oparciu o karty paliwowe, wystawi fakturę zbiorczą, najpóźniej 7 dni po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych”.


 

 
 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl