Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.31.2019
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: ppkt 6. Paliwa płynne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w normach: - dla oleju napędowego ON - PN-EN 590, - dla benzyny bezołowiowej Pb95 - PN-EN 228, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1058 ze zm.).
W ogłoszeniu powinno być: ppkt 6. Paliwa płynne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w normach: - dla oleju napędowego ON - PN-EN 590, - dla benzyny bezołowiowej Pb95 - PN-EN 228, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1680).

 

 

specjalista ds. zamówień publicznych
 
22-07-2019 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-07-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej