Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.31.2019 Gliwice,  22-07-2019 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek §3 ust. 5, jeśli Wykonawca prowadzi ewidencję pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty, numeru stacji ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca przy tankowaniu)?
Miejsce dokonania transakcji znajduje się w pliku elektronicznym załączanym do faktury zbiorczej?
Odpowiedź:
Warunek zostanie spełniony, gdyż w zestawieniach zbiorczych wskazane zostaje miejsce tankowania paliwa.

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl