Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.31.2019 Gliwice,  22-07-2019 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uaktualni zapis Rozdziału 3 punktu 6 SIWZ?
Informuję, że aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych jest: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680)

Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść zapisu pkt 3 ppkt 6 SIWZ.

Pytanie nr 2:

Bardzo proszę o doprecyzowanie zapisu Rozdziału 8 punktu 3 SIWZ. W ocenie Wykonawcy nastąpiła omyłka pisarska polegająca na braku części zdania.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść punkt 8 ppkt 3 SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści możliwość wskazania numeru konta (Formularz ofertowy) dopiero na etapie ewentualnego podpisywania umowy?
W systemie Wykonawcy, każdy Zamawiający ma indywidualnie przydzielane konto jednakże dopiero na etapie realizacji umowy.
Czy w tym miejscu możliwe jest wpisanie głównego rachunku Wykonawcy, bądź wpis „konto wskazane na fakturze”?

Odpowiedź:
W takiej sytuacji prosimy o wpisanie nr konta do zwrotu wadium, a jeżeli wadium wpłacone będzie w innej formie to wstawienie kreski, oraz wpisanie rachunku głównego: „konto wskazane w fakturze”.

Pytanie nr 4:

Bardzo proszę o wskazanie dat, bądź okresu z jakiego należy przygotować formularz cenowy. Czy ma on dotyczyć jednej wybranej stacji na terenie Gliwic, czy może średnią cenę z dwóch stacji w Gliwicach?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść pkt 17 SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu przewidzianego na wystawienie faktur VAT do 7 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego? (wzór umowy §6 ust. 4)?
Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia licząc od ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Wykonawca w ramach dobrych praktyk kupieckich wystawia faktury do 7 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienił treść § 6 ust 4 umowy.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający doprecyzuje zapis wzoru umowy §9 ust.1?
Z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie §7 ust.1 punkt 1-5 i §8 ust.1 Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2.

Odpowiedź:
Zapis jest czytelny.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis wzoru umowy §9 ust.2?
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym potwierdzonej przez niezależne laboratorium jakości paliw, niespełniających ogólnie przyjętych norm dla paliw ciekłych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

Odpowiedź:
Zapis jest czytelny.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej, o której mowa w §9 ust. 3 jeśli w przypadku braku możliwości zatankowania na jednej stacji w Gliwicach będzie możliwość zatankowania na drugiej mieszczącej się w Gliwicach?

Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od naliczania kary umownej w takiej sytuacji.

 

 

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl