Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.33.2019
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44-109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3
Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.33.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją szybu w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6, dostawa nowego podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych z konstrukcją stalową szybu oraz jego montaż wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych i uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT). Opis stanu istniejącego: Rodzaj dźwigu: platforma pionowa, Typ dźwigu: CIBES A 5000, Nr fabryczny: 751037, Rok produkcji: 1997, Napęd: śrubowy, Udźwig: 400 kg, Prędkość: 0,15 m/s, Typ sterowania napędem: sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły, Ilość przystanków: 3, Ilość drzwi wysokich: 2, Ilość drzwi niskich: 1, Wysokość podnoszenia: 7010 mm, Wysokość szybu: 8110 mm, Wymiary platformy: 1467 x 995 mm, Drzwi: wychylne o szerokości 900 mm, Szyb: konstrukcja samonośna, Zasilanie: 380 V, Sygnalizacja: 24 V, Obwód bezpieczeństwa: 24 V, Sterowania: 24 V, Silnik typ: klatkowy, trójfazowy, jednobiegowy, Moc silnika: 2,2 kW, Prąd znamionowy: 5,4 A, Oświetlenie pulpitu: 24 v/5 W, Istniejące podszybie: 0 mm, Istniejące nadszybie: 2300 mm, Rysunek istniejącego szybu przedstawia załącznik A dołączony do SIWZ. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: Prace rozbiórkowe: Rozbiórka nawierzchni betonowej do ewentualnego wykonania podszybia (jeżeli okaże się konieczne). Wywóz gruzu i utylizacja. Rozebranie starego szybu podnośnika. Demontaż istniejącego podnośnika i utylizacja materiałów z demontażu. Prace montażowe: Budowa fundamentu - podszybia (o ile jest wymagany). Dostawa podnośnika. Dostawa konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem szkłem bezpiecznym (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym). Montaż konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem. Montaż podnośnika. Próby i badania. Odbiór przez UDT. Parametry techniczne dostarczonego podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych: Rodzaj napędu: hydrauliczny, Zalecana szerokość ściany z napędem: 1540 mm. UWAGA: Zamawiający nie będzie ingerował w powyższy parametr. Dostarczony nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu. Zalecane wymiary platformy (kabiny): 1400 x 1100 mm x 2000 mm. UWAGA: Zamawiający nie będzie ingerował w powyższe parametry. Dostarczony nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu. Rodzaj szybu: stalowy przeszklony zabezpieczony, Udźwig platformy: minimum 300 kg, Rodzaj zastosowania sterowania ruchem platformy: elektroniczne, Układ odryglowania drzwi: elektryczny 12 VDC, Rodzaj zasilania: 230 V lub 400 V, Maksymalna moc silnika: do 2 kW, Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do przystanku podstawowego, Wysokość podnoszenia: 7010 mm, Ilość przystanków/dojść: 3/3 (jednostronne), Wymiary drzwi (w świetle): 900 x 2000 mm, drzwi przeszklone aluminiowe panoramiczne, Kabina: wykonanie pełna kabina, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej, kaseta wykonana ze stali nierdzewnej, sufit wypełniony stalą nierdzewną dekoracyjną typu "LUSTRO" z oświetleniem typu LED zabezpieczonym przed kradzieżą, Podłoga antypoślizgowa, Komunikacja: GSM, Temperatura pracy: w zakresie od +5°C do +40°C, UWAGA: Wszystkie prace związane z dostawą i wymianą podnośnika muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego. Dostarczony i zamontowany podnośnik ma być urządzeniem fabrycznie nowym, nie naruszającym praw osób trzecich oraz pozwalającym na samodzielną obsługę przez osoby niepełnosprawne.. Prowadzone prace montażowe muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i dyrektywą maszynową 2006/42/WE. W czasie prowadzenia prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: Zabezpieczenia terenu montażu podnośnika, aby nie doszło do jakiegokolwiek zagrożenia dla osób trzecich przebywających w pobliżu. Prowadzenia prac montażowych zgodnie z zasadami BHP, p.poż. i prawa budowlanego. Prowadzenia prac montażowych w sposób nieutrudniający funkcjonowanie Palmiarni Miejskiej oraz w dniach i godzinach funkcjonowania obiektu. Stałego utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac montażowych, a po zakończeniu montażu uporządkowania terenu. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Dodatkowe postanowienia: Wykonawca, po zakończeniu prac montażowych, sporządzi dokumentację powykonawczą. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych prac na podstawie przedstawionych dokumentów i oceny wizualnej. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót, dokumentację powykonawczą, protokół z UDT. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podnośnika. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatnie wszystkie niezbędne przeglądy i konserwacje zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. O terminie przeglądów/konserwacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Każdorazowo z przeglądu/konserwacji zostanie sporządzony protokół. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* *- dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl w zakładce Polityka ZSZ. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. , Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 42416100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45313100-5
45223100-7
43322000-6
45450000-6
45223500-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie dostawy podnośnika osobowego (w tym jedna dostawa podnośnika osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz z jego uruchomieniem i wykonaniem niezbędnych prac montażowych. W przypadków podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej - wiedzy i doświadczenia poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 30,00
skrócenie terminu dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Gliwice, 17-07-2019 r. Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.33.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3 1. Zamawiający - nazwa i adres Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice e-mail: przetargi@mzuk.pl tel. +48 32/335-04-10 fax +48 32/231-00-32 2. Tryb udzielenia zamówienia 1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) przedmiotem zamówienia są dostawy. 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: kod CPV: 42.41.61.00-6 - nazwa: Windy dodatkowe przedmioty: kod CPV: 45.31.31.00-5 - nazwa: Instalowanie wind kod CPV: 45.22.31.00-7 - nazwa: Montaż konstrukcji metalowych kod CPV: 43.32.20.00-6 - nazwa: Urządzenia do demontażu kod CPV: 45.45.00.00-6 - nazwa: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe kod CPV: 45.22.35.00-1 - nazwa: Konstrukcje z betonu zbrojonego 3) opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją szybu w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6, dostawa nowego podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych z konstrukcją stalową szybu oraz jego montaż wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych i uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT). Opis stanu istniejącego: Rodzaj dźwigu: platforma pionowa, Typ dźwigu: CIBES A 5000, Nr fabryczny: 751037, Rok produkcji: 1997, Napęd: śrubowy, Udźwig: 400 kg, Prędkość: 0,15 m/s, Typ sterowania napędem: sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły, Ilość przystanków: 3, Ilość drzwi wysokich: 2, Ilość drzwi niskich: 1, Wysokość podnoszenia: 7010 mm, Wysokość szybu: 8110 mm, Wymiary platformy: 1467 x 995 mm, Drzwi: wychylne o szerokości 900 mm, Szyb: konstrukcja samonośna, Zasilanie: 380 V, Sygnalizacja: 24 V, Obwód bezpieczeństwa: 24 V, Sterowania: 24 V, Silnik typ: klatkowy, trójfazowy, jednobiegowy, Moc silnika: 2,2 kW, Prąd znamionowy: 5,4 A, Oświetlenie pulpitu: 24 v/5 W, Istniejące podszybie: 0 mm, Istniejące nadszybie: 2300 mm, Rysunek istniejącego szybu przedstawia załącznik A dołączony do SIWZ. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: Prace rozbiórkowe: Rozbiórka nawierzchni betonowej do ewentualnego wykonania podszybia (jeżeli okaże się konieczne). Wywóz gruzu i utylizacja. Rozebranie starego szybu podnośnika. Demontaż istniejącego podnośnika i utylizacja materiałów z demontażu. Prace montażowe: Budowa fundamentu - podszybia (o ile jest wymagany). Dostawa podnośnika. Dostawa konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem szkłem bezpiecznym (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym). Montaż konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem. Montaż podnośnika. Próby i badania. Odbiór przez UDT. Parametry techniczne dostarczonego podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych: Rodzaj napędu: hydrauliczny, Zalecana szerokość ściany z napędem: 1540 mm. UWAGA: Zamawiający nie będzie ingerował w powyższy parametr. Dostarczony nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu. Zalecane wymiary platformy (kabiny): 1400 x 1100 mm x 2000 mm. UWAGA: Zamawiający nie będzie ingerował w powyższe parametry. Dostarczony nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu. Rodzaj szybu: stalowy przeszklony zabezpieczony, Udźwig platformy: minimum 300 kg, Rodzaj zastosowania sterowania ruchem platformy: elektroniczne, Układ odryglowania drzwi: elektryczny 12 VDC, Rodzaj zasilania: 230 V lub 400 V, Maksymalna moc silnika: do 2 kW, Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do przystanku podstawowego, Wysokość podnoszenia: 7010 mm, Ilość przystanków/dojść: 3/3 (jednostronne), Wymiary drzwi (w świetle): 900 x 2000 mm, drzwi przeszklone aluminiowe panoramiczne, Kabina: wykonanie pełna kabina, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej, kaseta wykonana ze stali nierdzewnej, sufit wypełniony stalą nierdzewną dekoracyjną typu "LUSTRO" z oświetleniem typu LED zabezpieczonym przed kradzieżą, Podłoga antypoślizgowa, Komunikacja: GSM, Temperatura pracy: w zakresie od +5°C do +40°C, UWAGA: Wszystkie prace związane z dostawą i wymianą podnośnika muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego. Dostarczony i zamontowany podnośnik ma być urządzeniem fabrycznie nowym, nie naruszającym praw osób trzecich oraz pozwalającym na samodzielną obsługę przez osoby niepełnosprawne.. Prowadzone prace montażowe muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i dyrektywą maszynową 2006/42/WE. W czasie prowadzenia prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: Zabezpieczenia terenu montażu podnośnika, aby nie doszło do jakiegokolwiek zagrożenia dla osób trzecich przebywających w pobliżu. Prowadzenia prac montażowych zgodnie z zasadami BHP, p.poż. i prawa budowlanego. Prowadzenia prac montażowych w sposób nieutrudniający funkcjonowanie Palmiarni Miejskiej oraz w dniach i godzinach funkcjonowania obiektu. Stałego utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac montażowych, a po zakończeniu montażu uporządkowania terenu. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Dodatkowe postanowienia: Wykonawca, po zakończeniu prac montażowych, sporządzi dokumentację powykonawczą. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych prac na podstawie przedstawionych dokumentów i oceny wizualnej. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót, dokumentację powykonawczą, protokół z UDT. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podnośnika. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatnie wszystkie niezbędne przeglądy i konserwacje zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. O terminie przeglądów/konserwacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Każdorazowo z przeglądu/konserwacji zostanie sporządzony protokół. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* *- dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl w zakładce Polityka ZSZ. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. , Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. . 4. Oferty częściowe 1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp, 6. Oferty wariantowe 1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, 7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 1) termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2019 roku, 2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 8. Warunki udziału w postępowaniu 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie dostawy podnośnika osobowego (w tym jedna dostawa podnośnika osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz z jego uruchomieniem i wykonaniem niezbędnych prac montażowych. W przypadków podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zadowowej - wiedzy i doświadczenia poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. 4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp 10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne 1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, 3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3: wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3. UWAGA Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat z literką "i" znajdujący się z prawej strony linka do danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word" 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), 2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3" 3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: Pan Andrzej Lumpe - DZIAŁ TECHNICZNY, tel. +48 32/32 331-04-49, fax +48 32/231-00-32, pok. 16, piętro - godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, 2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie: Pani Katarzyna Pałka - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, tel. +48 32/32 335-04-10, fax +48 32/231-00-32, pok. 33, piętro - godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, 13. Wymagania dotyczące wadium 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty, 14. Termin związania ofertą 1) termin związania ofertą wynosi 30 dni. 15. Opis sposobu przygotowania oferty 1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty, 2) wraz z ofertą należy złożyć: a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, b) szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, Dodatkowo Zamawiający przypomina, że do oferty należy dołączyć oświadczeie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ (patrz pkt 10.1 SIWZ). c) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, 5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: "Oferta w postępowaniu pod nazwą: Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3 Nie otwierać przed 01-08-2019 r. godz. 12:00 " 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1) oferty należy złożyć do dnia 01-08-2019 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice; w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01-08-2019 r. o godz. 12:00 . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - sala nr 14, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, 17. Opis sposobu obliczania ceny 1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, 2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji, 3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: kryteria: nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt gwarancja i rękojmia Wb=30,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt skrócenie terminu dostawy Wc=10,00 Td=((Tof/21)xWc)x100 pkt Sposób liczenia według tabeli powyżej, gdzie: Kryterium cena: Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium Kryterium gwarancja i rękojmia: GiR - liczba uzyskanych punktów w kryterium GiRof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty Wb - waga w ocenianym kryterium UWAGA: W kryterium gwarancja i rękojmia oceniany jest okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Zaproponowany okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Oferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 30 punktów. Zaoferowanie okres krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ. W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy. Kryterium skrócenie terminu dostawy: Td - liczba uzyskanych punktów w kryterium Tof - zaoferowana liczba dni skrócenia terminu dostawy - wykonania zamówienia badanej oferty Wc - waga w ocenianym kryterium UWAGA: W kryterium skrócenie terminu dostawy oceniany jest okres skrócenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Zaproponowany okres skrócenia terminu realizacji zamówienia musi być wyrażony w pełnych dniach. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 21 dni. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 21 dni nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. W przypadku niewskazania w ofercie skrócenia terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca nie skraca terminu. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zaoferowany okres skrócenia terminu dostawy będzie zobowiązujący dla Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia. 2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów, 3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. (cena + gwarancja i rękojmia + skrócenie terminu dostawy), 4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" 2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE. 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, 2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp, 3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, 4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 7,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp, 4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp , 5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia, 8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu, 9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, 10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarzadu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 22. Istotne postanowienia umowy 1) istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy; 2) zmiana przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy; 3) zmiana nazwy lub siedziby Zamawiającego / Wykonawcy; 4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy; 5) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy; 6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 7) konieczność zmiany terminu umownego z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne; b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewiedzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy); c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych/ usług/ dostaw: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwości kontynuacji lub rozpoczęcia dostawy); d) zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; e) wstrzymanie prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; f) skrócenie terminu realizacji na wniosek Wykonawcy; g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-05, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
 
17-07-2019 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
18-07-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej