oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.33.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

LIFT ENGINEERING WOJCIECH BIGAS
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 12/16, 18-300 ZAMBRÓW z ceną 169 900,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 05.08.2019 r. do godz. 11:30 do postępowania wpłynęły 4 oferty. Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium.
W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawcy w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PLAWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako niespełniającą wymagań określonych w SIWZ. Oferowany przez ww. Wykonawcę podnośnik hydrauliczny nie spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego.

Pismem z dnia 14.08.2019 r. (MZUK.29289.2019) Zamawiający na podstawie art. 26.2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - LIFT ENGINEERING Wojciech Bigas, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający dostarczone dokumenty i oświadczenia uznał za wystarczające, tzn. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
 cena - 60%,
 okres gwarancji i rękojmi - 30%,
 skrócenie terminu realizacji - 10%

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 (60 punktów w kryterium cena, 30 punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi oraz 10 punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji). .
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu dostawy
Łączna
punktacja

1.
LIFT ENGINEERING WOJCIECH BIGAS
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 12/16,
18-300 ZAMBRÓW
60,00
30,00
10,00
100,00
2.
LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIGOWA - PAWEŁ RAFALIK
86,
07-300 KALINOWO
54,00
30,00
10,00
94,00
3.
Zakład Dźwigowy Spółka Cywilna
Poznańska 9,
44-120 Pyskowice
57,12
18,00
0,00
75,12
4.

PLAWIA SP. Z O.O.
KRASIŃSKIEGO 29,
40-019 KATOWICE
0,00


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

23-08-2019 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

23-08-2019 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)