Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.37.2019
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 79.71.00.00-4 - nazwa: Usługi ochroniarskie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony budynków, osób i mienia poprzez prowadzenie stałego, bezpośredniego dozoru jednostek Zamawiającego, poprzez umundurowane (oznakowane) patrole wyposażone w środki łączności bezpośredniej oraz wsparcie grup interwencyjnych w razie potrzeby.

Zamówienie obejmuje następujące jednostki Zamawiającego:

 1. Siedziba MZUK (ul. Strzelców Bytomskich 25 c, 44-109 Gliwice);
 2. Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice (ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice);
 3. Cmentarz Centralny (ul. Kozielska, 44-100 Gliwice);
 4. Cmentarz Lipowy (ul. Poniatowskiego, 44-100 Gliwice);
 5. Giełda samochodowa (ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice);
 6. Korty tenisowe (ul. Kosynierów 6, 44-100 Gliwice);
 7. Scena przenośna plenerowa.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

 1. Obowiązki wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 2142 ze zm.), a w szczególności z art. 3 ust. 1a, art. 20 i art. 36 ust. 1.
 2. Zapewnienie ochrony budynków, osób i mienia zlokalizowanych na terenach ww. jednostek.
 3. Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony.
 4. Niedopuszczenie do przebywania na terenie jednostki osób i pojazdów nieuprawnionych.
 5. Przeciwdziałanie kradzieżom, napadom, atakom chuligaństwa, dewastacjom i innym zakłóceniom spokoju i porządku publicznego.
 6. Natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, poprzez informowanie odpowiednich osób i służb.
 7. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz ochranianych jednostek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe.
 8. Kontrolowanie zamknięcia okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitariatach oraz zamknięcia drzwi wejściowych i awaryjnych.
 9. Kontrolowanie legalności wnoszenia i wynoszenia do/z budynków i na teren/z terenu ochranianej jednostki sprzętów, urządzeń, przedmiotów, itp.
 10. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy.
 11. W sytuacjach szczególnych ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Centrum Ratownictwa, itp.
 12. Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem jednostki, zleconych przez Zamawiającego, w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
 13. Zamykanie wszystkich bram wjazdowych, furtek oraz drzwi o ustalonych godzinach z Zamawiającym.
 14. Zaznajomienie się z regulaminami ochranianych jednostek oraz innymi dokumentami i regulacjami wewnętrznymi mającymi wpływ i znaczenie na realizację przedmiotu zamówienia.
 15. Reagowanie na każde naruszenie regulaminów ochranianych jednostek.
 16. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich okolicznościach mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych jednostek.
 17. Sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli) poprzez dokonanie wpisu do Książki przebiegu służby i udostępnienie jej na każde żądanie Zamawiającego.
 18. Informowanie Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającemu ochronie.
 19. Nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w jednostkach, w których zainstalowano taki system.
 20. Dbałość o powierzone/udostępnione pomieszczenia (posterunki) wraz z ich wyposażeniem.
 21. Dbałość o estetyczną prezencję osobistą pracowników pełniących służbę poprzez jednolite umundurowanie oraz wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego na koszt Wykonawcy.
 22. Dbałość o kulturę osobistą i uprzejmość pracowników Wykonawcy w przekazywaniu informacji, utrzymywanie w czystości i dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.
 23. Pilnowanie przestrzegania zakazu palenia w jednostkach, na których taki zakaz obowiązuje.
 24. Prowadzenie rejestru wypadków użytkowników obiektów.
 25. Wykonywanie powierzonych czynności z należytą starannością.
 26. Wykonywanie bieżących poleceń kierowników ochronionych jednostek w kwestiach związanych z ochroną i przedmiotem zamówienia.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu oraz utrwalania i kopiowania dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.
 2. Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi urządzeń i systemów będących własnością Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi powiadamiając pisemnie o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej 24 godziny przed zmianą.
 4. Zamawiający (kierownicy jednostek) udostępni Wykonawcy regulaminy jednostek oraz inne dokumenty mające wpływ na realizację zamówienia.
 5. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek nadzorowania przestrzegania przez osoby przebywające oraz świadczące usługi na chronionych jednostkach zasad porządku, postanowień regulaminów oraz innych obowiązujących instrukcji i przepisów.
 6. Wykonawca będzie świadczył usługi za pomocą pracowników wykazanych w załączniku nr 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie personalnej z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 7. Wykonawca zapewni imienne identyfikatory dla pracowników (ze zdjęciem pracownika i nazwą firmy). Identyfikatory będą noszone przez pracowników w widocznym miejscu.
 8. Wykonawca musi zapewnić wsparcie dla pracowników ochrony przez grupę interwencyjną.
 9. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do danego obiektu nie może przekraczać: 15 minut od momentu wezwania w godzinach od 5:00 do 23:00 oraz 10 minut od momentu wezwania w godzinach od 23:00 do 5:00.
 10. Wykonawca zapewnia własne środki łączności dla pracowników pełniących służbę.
 11. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, za liczbę faktycznie przepracowanych godzin, na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawionej do 5-go dnia następnego miesiąca. każdorazowo do faktury zbiorczej Wykonawca dołączy protokoły dotyczące poszczególnych jednostek, z których będą wynikać kwoty i liczby przepracowanych godzin na jednostce z podziałem na kwalifikowanych pracowników ochrony i pracowników ochrony.
 12. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub/i osobom trzecim (np. kradzieże, dewastacje) w przypadku niedołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności podczas świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
 13. W zakresie wykonywanych obowiązków Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z kierownikami jednostek oraz do wykonywania ich bieżących poleceń.
 14. Zamawiający dopuszcza patrolowanie/kontrolowanie jednostek z użyciem środków transportu (samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe) oznaczonych logo firmy, a także patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.
 15. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotuje we własnym zakresie i na własny koszt plan ochrony jednostek MZUK.
 16. Liczbę godzin pracy na poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości oraz godzin pracy wykonywanych usług. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin wykonywanych usług, liczby oraz rodzaju pracowników ochrony oraz zwiększenia lub zmniejszenia liczby chronionych jednostek w zależności od potrzeb i stosowanie do zagwarantowanych w budżecie miasta środków finansowych.
 17. Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie nie mogą być karani za przestępstwa umyślne oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 18. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ww. polisy.
 19. Ilekroć w niniejszym postępowaniu mowa jest o pracowniku Wykonawcy rozumie się przez to osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej lub innej prawnie dozwolonej formie współpracy.
 20. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Szczególne warunki ochrony na poszczególnych jednostkach:

SIEDZIBA MZUK (ul. Strzelców Bytomskich 25 c, 44-109 Gliwice):

 1. Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku.
 2. Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie pojazdów Zamawiającego na/z placu manewrowego.
 3. Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie na plac manewrowy pojazdów osób trzecich posiadających zezwolenie Zamawiającego, za potwierdzeniem w książce służby na obiekcie.
 4. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń za potwierdzeniem w ewidencji wydanych kluczy oraz w ewidencji wydanych kluczy rezerwowych.
 5. Ewidencjonowanie osób postronnych wchodzących i wychodzących do siedziby MZUK poprzez prowadzenie księgi wejść i wyjść.
 6. Obsługa monitoringu wizyjnego.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY CZECHOWICE (ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice):

 1. Współpraca z pracownikami biura Ośrodka, sprzedawcami biletów i ratownikami wodnymi.
 2. Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych od punktu poboru opłat do biura Ośrodka, ścisła współpraca ze sprzedawcami biletów według potrzeb Zamawiającego jednak nie mniej niż raz w ciągu dnia.
 3. Regularne patrolowanie terenu Ośrodka z częstotliwością od 60 do 90 minut, a w sezonie letnim z częstotliwością od 30 do 60 minut.
 4. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej liczbie 10 sztuk z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
 5. Spisywanie danych klientów korzystających z pola namiotowego po godzinach pracy pracowników biura Ośrodka, wydawanie numerów namiotów i umożliwienie klientom dostępu do prądu.
 6. Otwieranie i zamykanie bram wejściowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

CMENTARZE KOMUNALNE:

CMENTARZ CENTRALNY (ul. Kozielska, 44-100 Gliwice)

CMENTARZ LIPOWY (ul. Poniatowskiego, 44-100 Gliwice)

 1. Informowanie osób przebywających na cmentarzu o konieczności opuszczenia terenu z powodu zamknięcia obiektu (zamknięcia bram).
 2. Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac/robót budowlanych na terenie cmentarzy. W ewidencji należy ująć: dane pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, godzina wjazdu i wyjazdu, teren cmentarza, na którym prowadzone są prace/roboty budowlane oraz inne informacje mogące mieć wpływ na świadczenie usług ochrony.
 3. Niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o pozostawieniu nieczystości na terenie cmentarza bądź wyrządzeniu szkód przez podmiot wykonujący prace/roboty budowlane.
 4. Nadzorowanie wwożonych rzeczy na cmentarz i wywożonych z cmentarza.
 5. Wydawanie wózków transportowych i inwalidzkich.
 6. Pilnowanie przestrzegania zakazu wprowadzania psów na teren cmentarzy.
 7. Współpraca z pracownikami Zamawiającego.

GIEŁDA SAMOCHODOWA (ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice):

 1. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej liczbie 25 sztuk, z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
 2. Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych na terenie jednostki od punktów poboru opłat do biura Giełdy, ścisła współpraca z kasjerami według potrzeb Zamawiającego, ale nie mniej niż raz w ciągu dnia.
 3. Obsługa szlabanu - wpuszczanie i wypuszczanie na teren Giełdy pojazdów Zamawiającego i innych służb (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) oraz pojazdów posiadających aktualne zezwolenie Zamawiającego (dzierżawcy/najemcy i inne osoby posiadające zezwolenie/dowód zapłaty opłaty parkingowej lub dzierżawy jednorazowej).
 4. Obsługa parkingów zewnętrznych - otwarcie, wystawienie oznakowań, organizacja ruchu, wskazanie sposobu parkowania, utrzymanie drożności dróg p.poż.
 5. Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac/robót budowlanych na terenie Giełdy. W ewidencji należy ująć: dane pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, godzinę wjazdu i wyjazdu, teren Giełdy, na którym prowadzone były prace/roboty budowlane oraz inne informacje mogące mieć wpływ na świadczenie usług ochrony.
 6. Niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o pozostawieniu nieczystości na terenie Giełdy bądź wyrządzeniu szkód przez podmiot wykonujący prace/roboty budowlane.
 7. Obsługa dzierżawców i klientów Giełdy, tzn. udzielanie informacji na temat organizacji Giełdy, rozmieszczenia sektorów i ich zakresu towarowego, rozmieszczenia biur i stanowisk obsługi klienta, rozmieszczenia WC, organizowanych imprez, itp.
 8. Pracownik ochrony pełniący funkcję dowódcy zmiany musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

KORTY TENISOWE (ul. Kosynierów 6, 44-100 Gliwice):

 1. Liczba godzin pracy: 90.
 2. Ochranianie jednostki okazjonalnie podczas imprezy.
 3. Czas i miejsce ochrony będą zgłaszane Wykonawcy każdorazowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

SCENA PRZENOŚNA PLENEROWA:

 1. Liczba godzin pracy: 120.
 2. Lokalizacja sceny uzależniona jest od lokalizacji imprezy plenerowej na terenie Gliwic.
 3. Czas i miejsce ochrony będą zgłaszane Wykonawcy każdorazowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Ochronie podlega scena od momentu jej rozłożenia do momentu jej demontażu, jednakże pracownik ochrony nie jest zobowiązany do świadczenia usług w bezpośrednim czasie trwania imprezy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz swoich pracowników realizujących usługę ochrony z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych obowiązującą w MZUK.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*

* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

 

Termin wykonania zamówienia: od godz. 12:00 dnia 30 września 2019 r. do godz. 12:00 dnia 30.09.2020 r.

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 2142 ze zm.).
  Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
 2. Zdolność techniczna i zawodowa:
  A. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi polegające na ochronie osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda.
  B. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
  1) co najmniej 20 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia;
  2) co najmniej 2 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2142 ze zm.).

Wymagania dotyczące wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu do składania ofert w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto depozytowe: ING Bank Śląski O/Gliwice nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 lub gotówką w kasie MZUK (ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice).
 2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub niezwłocznie po unieważnieniu postępowania.
 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy. Przez uchylenie się od zawarcia umowy rozumie się m.in.: nie stawienie się osób upoważnionych do podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą w Gliwicach (ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice).
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Iwona Janik, adres e-mail: iod@mzuk.pl, tel. 32 335-04-47.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach, prowadzonym w oparciu o rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencji niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;**
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

* - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 • aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2142 ze zm.);
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 5 do ogłoszenia;
 • wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  nazwa: cena
  waga (znaczenie)% Wa=100,00
  sposób liczenia wg wzoru: Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  gdzie:
  Cmin - najniższa cena
  Cof - cena badanej oferty
  Ca - liczba punktów w kryterium
  Wa - waga w ocenianym kryterium
 2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium.
 3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: "Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach. Nie otwierać przed 2 września 2019 r. godz. 12:00".
 2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 2 września 2019 r. do godz. 11:30 w sekretariacie MZUK (ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 14.

Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:

 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
 4. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

 1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
 2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
 3. oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
 4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
 5. oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):

 1. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu Zamawiający:
  a) do upływu terminu składania ofert - zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
  b) po upływie terminu składania ofert - prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2).
 2. Informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru Zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:

 1. W przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. Jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
 4. Jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy: zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy.

Załączniki:

 1. Formularz oferty;
 2. Wzór umowy;
 3. Wykaz usług;
 4. Wykaz osób;
 5. Wykaz godzin pracy na poszczególnych jednostkach.
 
Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
 
20-08-2019 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
20-08-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej