Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.40.2019 Gliwice,  02-09-2019 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zważywszy, że SIWZ w pkt. 8 ust. 3 "Zdolność techniczna i zawodowa" Zamawiający zapisał:
- "o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o zbliżonym zakresie (...). Za roboty o zbliżonym zakresie Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na montażu i uruchomieniu prefabrykowanego budynku publicznej toalety kontenerowej minimum dwustanowiskowej"
prosimy o potwierdzenie, że:
  1. Jako montaż i uruchomienie prefabrykowanego budynku publicznej toalety kontenerowej minimum dwustanowiskowej Zamawiający rozumie również wykonanie przyłączy niezbędnych mediów.
  2. Jako prefabrykowany budynek publicznej toalety kontenerowej minimum dwustanowiskowej Zamawiający rozumie jeden budynek (jako całość) zawierający co najmniej dwie kabiny dla korzystających oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze, jako odrębne w tym budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

  1. Zgodnie z zapisami SIWZ - zdolność techniczna i zawodowa (pkt 8.3 SIWZ) za roboty o zbliżonym zakresie Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na montażu i uruchomieniu prefabrykowanego budynku publicznej toalety kontenerowej minimum dwustanowiskowej. W związku z powyższym w zakresie montażu i uruchomienia mieści się wykonanie przyłączy niezbędnych mediów.
  2. Przez prefabrykowany budynek publicznej toalety kontenerowej minimum dwustanowiskowej należy rozumieć prefabrykowany budynek publicznej toalety kontenerowej składającej się minimum z dwóch stanowisk dla korzystających. Zamawiający nie wskazuje konieczności posiadania przez budynek pomieszczenia techniczno-gospodarczego.

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl