Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.40.2019 Gliwice,  06-09-2019 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia integralną częścią specyfikacji jest m.in. projekt budowlano-wykonawczy, który - jak określił Zamawiający - wraz z pozostałymi wymienionymi dokumentami, stanowi komplet. W wyniku analizy udostępnionych dokumentów, stwierdzamy brak projektu wykonawczego będącego integralną częścią dokumentacji. Wnosimy o udostępnienie podstawowej dokumentacji, aby na jej podstawie stwierdzić, czy istnieje konieczność opracowania wymienionej przez Zamawiającego dodatkowej dokumentacji wykonawczej.
Odpowiedź:
Projekt budowlano, wykonawczy jest udostępniony na stronie Zamawiającego - http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,10447,, w tabeli SIWZ, załączniki - zal 6 dok tech.
Pytanie nr 2:
Część konstrukcyjna projektu nie zawiera opisu ani rysunków konstrukcji stalowej budynku toalety (brak w projekcie układu konstrukcyjnego i jego schematu, założeń do obliczeń konstrukcji) - dokumentacja budynku toalet nie spełnia wymogów projektu budowlanego wg §11.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ani nie spełnia ta dokumentacja wymogów projektu wykonawczego, który powinien uzupełniać projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych - prosimy o informację, kiedy zostaną udostępnione brakujące dane?
Odpowiedź:
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa spełnia wymagania z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Na podstawie projektu budowlanego stanowiącego element tej dokumentacji wydane zostało pozwolenie na budowę, co oznacza, że dokumentacja została oceniona przez organ wydający decyzję, jako spełniająca wymogi. Opracowując dokumentację projektową w zakresie, jaki został udostępniony wykonawco, Zamawiający pozostawił im swobodę w obszarze, którego dotyczy pytanie.
Pytanie nr 3:
Na rzucie przyziemia brak umiejscowienia kosza na śmieci w kabinie dla niepełnosprawnych, a na rysunkach instalacji wody brak doprowadzeń do wodnego systemu ppoż. we wszystkich kabinach - prosimy o potwierdzenie, kiedy zostaną udostępnione uzupełnione, kompletne rysunki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w zakresie, o którym mowa w pytaniu zastosowanie rozwiązań systemowych producenta toalet.
Pytanie nr 4:
Na rysunku fundamentów zaznaczono 7 wejść do budynku, a na rzucie przyziemia są 4 w innych miejscach - prosimy o informację, kiedy zostaną udostępnione poprawne rysunki?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia w załączeniu rysunki eliminujące zaistniałe nieścisłości. Rysunki dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,10447,, w zakładce modyfikacje.
Pytanie nr 5:
Fundament zaprojektowano jako płytę z wycięciami, które to wycięcia nie odpowiadają usytuowaniu przyłączy wod-kan. i elektrycznego, ani nie są one zwymiarowane - prosimy o potwierdzenie, kiedy zostaną udostępnione poprawne i kompletne rysunki?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia w załączeniu rysunki eliminujące zaistniałe nieścisłości. Rysunki dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,10447,, w zakładce modyfikacje.
Pytanie nr 6:
Brak opisu materiału, wymiarów i kolorystyki wsporników daszków - prosimy o informację, kiedy zostaną uzupełnione brakujące dane?
Odpowiedź:
Wsporniki należy wykonać ze stali nierdzewnej, zaś pokrycia zadaszeń z litego poliwęglanu. Wymiary i miejsca zamocowania przyjąć jak na rysunku elewacji uwzględniając skalę projektu.
Pytanie nr 7:
Brak specyfikacji materiału obudowy elewacji z drewna: grubość desek, sposób ich zamocowania do ściany - prosimy o informację, kiedy zostaną uzupełnione brakujące dane?
Odpowiedź:
Obudowę elewacji należy wykonać z desek  z drewna egzotycznego o grubości 2,5 cm, mocowanie zależne od rozwiązań systemowych producenta.
Pytanie nr 8:
Prosimy o sprecyzowanie jakie konkretne przesłanki funkcjonalno-użytkowe stoją za wykluczeniem cyklicznego trybu użycia AZU?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zaproponowane rozwiązania przyjęto ze względu na bardziej różnorodną możliwość korzystania z urządzeń i wynikające z tego potencjalne oszczędności eksploatacyjne.
Pytanie nr 9:
W czym wysunięcie umywalki przewyższa funkcjonalność umywalki zlicowanej z lustrem oraz pozbawionej odstających krawędzi, przy założeniu w oby przypadkach występowania dedykowane wnęki pod umywalką, ułatwiającej podjazd wózkiem inwalidzkim?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis ze względu na komfort użytkowania.
Pytanie nr 10:
Czy rozszerzenie funkcji wrzutnika o płatności kartą z wyeliminowaniem opcji płatności gotówką w systemie bez wydawania reszty oznacza, że Zamawiający zaakceptuje wyłącznie wrzutnik z opcją płatności kartą oraz gotówką, bez wydawania reszty?
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje wyłącznie wrzutnik z opcją płatności kartą oraz gotówką bez możliwości wydawania reszty.

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl