Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.40.2019 Gliwice,  06-09-2019 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 
 1. Do załącznik nr 6 - dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dołącza się rysunek eliminujący zaistniałe w dokumentacji nieścisłości. Rysunek dostępny na stronie internetowej BIP Zamawiającego: http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,10447,, w tabeli: modyfikacje.
   
 2. Zmianie ulega punkt 15 (Opis sposobu przygotowania oferty) podpunkt 14) SIWZ:

  JEST:

  14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: "Oferta w postępowaniu pod nazwą: Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2. Nie otwierać przed 10-09-2019 r. godz. 12:00"

  ZMIANA NA:

  14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: "Oferta w postępowaniu pod nazwą: Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2. Nie otwierać przed 13-09-2019 r. godz. 12:00"
   
 3. Zmianie ulega punkt 16 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) SIWZ:

  JEST:
  1) oferty należy złożyć do dnia 10-09-2019 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice Sekretariat; w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
  2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10-09-2019 r. o godz. 12:00. Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice, sala 14,

  ZMIANA NA:

  1) oferty należy złożyć do dnia 13-09-2019 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice Sekretariat; w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
  2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13-09-2019 r. o godz. 12:00. Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice, sala 14,
   
 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.pl

tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl