Gliwice, 04-02-2015 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.5.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 207 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz dostawą materiału roślinnego
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są dostawy.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 03.12.11.00-6 - nazwa: Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
3) opis przedmiotu zamówienia
Zakup wraz z dostawą roślin kwietnikowych:
1. I dostawa – 1.03.2015 r. do 15.03.2015 r. do Palmiarni Miejskiej
2. II dostawa - 25.03.2015 r. do 24.04.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
3. III dostawa – 11.05.2015 r. do 30.06.2015 r. do Działu Zieleni MZUK (5% materiału pozostaje u Wykonawcy do dnia 10 lipca 2015 r. – uzupełnienia nasadzeń.)
4. IV dostawa – 1.06.2015 r. do 15.06.2015 r. do Palmiarni Miejskiej
5. V dostawa – 17.08.2015 r. do 28.09.2015 r. do Działu Zieleni MZUK Gliwice
6. VI dostawa – 1.10.2015 r. do 30.10.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
w ilościach oraz wg gatunków i odmian podanych w ZAŁĄCZNIKU nr 5, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z normą branżową BN-76/9125-01, wybór 1 wraz z dostawą w jedno ze wskazanych miejsc:
• Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, Dział Zieleni, Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c lub,
• Palmiarnia Miejska w Gliwicach, ul. Fredry 6

Uwaga: Materiał roślinny z III obsady - część roślin ma zmniejszone parametry wielkości ( przeznaczone do obsady przestrzennych konstrukcji kwietnikowych).

Dodatkowe wymagania dla wszystkich gatunków roślin kwietnikowych:
a) rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte,
b) rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie,
c) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
d) stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,
e) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, wilgotna,
f) cały materiał roślinny do obsadzeń powinien być pojemnikowany ,

Wady niedopuszczalne:

a) występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,
b) występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki,
c) uszkodzenia mechaniczne,
d) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
e) zwiędnięcie liści i kwiatów,
f) wybiegnięcie roślin.

Dostawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć materiał roślinny w ilości i terminie na wskazane miejsce , uzgadniane z Zamawiającym na bieżąco, z klarowną specyfikacją umożliwiającą sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym materiału roślinnego.
2. Rozładować dostarczony materiał roślinny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Dostarczyć materiał roślinny partiami po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego, w terminie zadeklarowanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zabezpieczyć materiał roślinny w ilości 5% (III obsada) dla każdego gatunku do dnia 10.07.2015 r., na ewentualne uzupełnienia nasadzeń w istniejących kwietnikach, bądź dowóz materiału nie wykorzystanego przy tych nasadzeniach tuż przed dniem 10.07.2015 r. we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
5. Poniesienia kosztów związanych z przetrzymywaniem 5% materiału, do dnia 10.07.2015 r., i zapewnienia dostawy materiału o odpowiedniej wielkości i wyglądzie roślin dosadzanych zgodnych z tymi wcześniej obsadzonymi na kwietnikach które będą uzupełniane.
6. Przewozić rośliny specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO


Wymagany termin rękojmi: 3 miesiące.
 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia

1) termin wykonania zamówienia: Wymagany termin zrealizowania zadania:
1. I dostawa - 1.03.2015 r. do 15.03.2015 r. do Palmiarni Miejskiej
2. II dostawa - 25.03.2015 r. do 24.04.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
3. III dostawa - 11.05.2015 r. do 30.06.2015 r. do Działu Zieleni MZUK (5% materiału pozostaje u Wykonawcy do dnia 10 lipca 2015 r. - uzupełnienia nasadzeń.)
4. IV dostawa - 1.06.2015 r. do 15.06.2015 r. do Palmiarni Miejskiej.
5. V dostawa - 17.08.2015 r. do 28.09.2015 r. do Działu Zieleni MZUK Gliwice
6. VI dostawa - 1.10.2015 r. do 30.10.2015 r. do Działu Zieleni MZUK,
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do realizacji zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. 
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
7. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
8. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,
6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ,

7) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Zakup wraz dostawą materiału roślinnego"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Starosta - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-23, fax +48 32/231 00 32, pok. 17, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Ines Sokół - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-57, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Zieleni, piętro
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
5) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
6) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
7) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
8) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
9) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Zakup wraz dostawą materiału roślinnego

Nie otwierać przed 16-02-2015 r. godz. 13:00 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 16-02-2015 r. do godz. 12:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c, sekretariat. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16-02-2015 r. o godz. 13:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c,.
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
4) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
5) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=95,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
czas dostawy od godziny zgłoszenia Wb=5,00 Tb=((T/5)xWb)x100 pkt
gdzie:
A – w kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 95 pkt,
gdzie:
Wa - waga w ocenianym kryterium cena
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium cena

B - W kryterium czas dostawy od godziny zgłoszenia oferta może uzyskać maksymalnie 5 pkt
W kryterium zostanie przyznanych od 1 do 5 pkt. wg poniższej punktacji:
Dostawa w czasie 25 - 36 godzin od zgłoszenia 1 pkt.
Dostawa w czasie 13 – 24 godzin od zgłoszenia 3 pkt.
Dostawa w czasie 5 – 12 godzin od zgłoszenia 5 pkt.
gdzie:
Wb - waga w ocenianym kryterium czas dostawy od godziny zgłoszenia
Tb - liczba punktów w kryterium czas dostawy od godziny zgłoszenia
T – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas dostawy od godziny zgłoszenia
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa.
2) Zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego).
3) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy, z powodu innego niż wymienione.
4) Rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
5) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych
6) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
• wstrzymania wykonania dostawy ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
• wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zdania, np. intensywnych opadów deszczu
• zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
• zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie.
7) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
2) zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 6 - formularz cenowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
7) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz materiału roślinnego
 
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
05-02-2015 r.  Piotr Jarosz 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)