Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.5.2015
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz dostawą materiału roślinnego

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Gminą Gliwice - Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub na stronie internetowej www.mzuk.pl.
Koszt specyfikacji: 18,23
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą roślin kwietnikowych:
1. I dostawa – 1.03.2015 r. do 15.03.2015 r. do Palmiarni Miejskiej
2. II dostawa - 25.03.2015 r. do 24.04.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
3. III dostawa – 11.05.2015 r. do 30.06.2015 r. do Działu Zieleni MZUK (5% materiału pozostaje u Wykonawcy do dnia 10 lipca 2015 r. – uzupełnienia nasadzeń.)
4. IV dostawa – 1.06.2015 r. do 15.06.2015 r. do Palmiarni Miejskiej
5. V dostawa – 17.08.2015 r. do 28.09.2015 r. do Działu Zieleni MZUK Gliwice
6. VI dostawa – 1.10.2015 r. do 30.10.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
w ilościach oraz wg gatunków i odmian podanych w ZAŁĄCZNIKU nr 5, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z normą branżową BN-76/9125-01, wybór 1 wraz z dostawą w jedno ze wskazanych miejsc:
• Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, Dział Zieleni, Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c lub,
• Palmiarnia Miejska w Gliwicach, ul. Fredry 6
Uwaga: Materiał roślinny z III obsady - część roślin ma zmniejszone parametry wielkości ( przeznaczone do obsady przestrzennych konstrukcji kwietnikowych).

Dodatkowe wymagania dla wszystkich gatunków roślin kwietnikowych:
a) rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte,
b) rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie,
c) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
d) stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,
e) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, wilgotna,
f) cały materiał roślinny do obsadzeń powinien być pojemnikowany ,

Wady niedopuszczalne:
a) występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,
b) występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki,
c) uszkodzenia mechaniczne,
d) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
e) zwiędnięcie liści i kwiatów,
f) wybiegnięcie roślin.
Dostawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć materiał roślinny w ilości i terminie na wskazane miejsce , uzgadniane z Zamawiającym na bieżąco, z klarowną specyfikacją umożliwiającą sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym materiału roślinnego.
2. Rozładować dostarczony materiał roślinny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Dostarczyć materiał roślinny partiami po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego, w terminie zadeklarowanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zabezpieczyć materiał roślinny w ilości 5% (III obsada) dla każdego gatunku do dnia 10.07.2015 r., na ewentualne uzupełnienia nasadzeń w istniejących kwietnikach, bądź dowóz materiału nie wykorzystanego przy tych nasadzeniach tuż przed dniem 10.07.2015 r. we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
5. Poniesienia kosztów związanych z przetrzymywaniem 5% materiału, do dnia 10.07.2015 r., i zapewnienia dostawy materiału o odpowiedniej wielkości i wyglądzie roślin dosadzanych zgodnych z tymi wcześniej obsadzonymi na kwietnikach które będą uzupełniane.
6. Przewozić rośliny specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 03.12.11.00-6 - nazwa: Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin zrealizowania zadania:
1. I dostawa - 1.03.2015 r. do 15.03.2015 r. do Palmiarni Miejskiej
2. II dostawa - 25.03.2015 r. do 24.04.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
3. III dostawa - 11.05.2015 r. do 30.06.2015 r. do Działu Zieleni MZUK (5% materiału pozostaje u Wykonawcy do dnia 10 lipca 2015 r. - uzupełnienia nasadzeń.)
4. IV dostawa - 1.06.2015 r. do 15.06.2015 r. do Palmiarni Miejskiej.
5. V dostawa - 17.08.2015 r. do 28.09.2015 r. do Działu Zieleni MZUK Gliwice
6. VI dostawa - 1.10.2015 r. do 30.10.2015 r. do Działu Zieleni MZUK
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do realizacji zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania..
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 95,00%
czas dostawy od godziny zgłoszenia - waga - 5,00%
Termin składania ofert: 16-02-2015 r. do godz. 12:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c, sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 16-02-2015 r. o godz. 13:00.
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c,
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa.
2) Zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego).
3) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy, z powodu innego niż wymienione.
4) Rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
5) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych
6) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
• wstrzymania wykonania dostawy ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
• wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zdania, np. intensywnych opadów deszczu
• zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
• zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie.
7) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 06-02-2015  r.
 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
05-02-2015 r.  Joanna Starosta
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
05-02-2015 r.  Piotr Jarosz
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej