Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.39.2015
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Ochrona osób i mienia MZUK

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25 C lub na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: 22,64 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia, tj.: prowadzenie stałego, bezpośredniego dozoru obiektów Zamawiającego, poprzez umundurowane (oznakowane) patrole wyposażone w środki łączności bezpośredniej oraz wsparcie grup interwencyjnych w razie potrzeby.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia.


Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
1. Obowiązki wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1099, stosownie do Art.3 ust.1a, Art. 20 i Art.36 ust.1, ponadto do obowiązków wykonawcy należy:
- przyjęcie pełnej odpowiedzialności za powierzone mienie. Nieruchomości zostaną powierzone wykonawcy, w celu objęcia ich ochroną, protokołem zdawczo – odbiorczym,
- zapewnienie ochrony mienia i osób przebywających w budynkach i granicach ochranianych obszarów,
- niedopuszczanie do przebywania na terenie chronionych terenów i obiektów osób i pojazdów nieuprawnionych,
- przeciwdziałanie kradzieżom, napadom, dewastacjom i innym zakłóceniom spokoju i porządku,
- natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych
w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, poprzez informowanie odpowiednich osób i służb,
- dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz chronionych obiektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe,
- kontrolowanie zamknięcia okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitariatach oraz drzwiach wejściowych i awaryjnych,
- kontrolowanie legalności wynoszenia i wnoszenia do budynków i na tereny chronione sprzętów, urządzeń, przedmiotów itp.,
- wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy,
- w sytuacjach szczególnych – ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Centrum Ratownictwa itp.,
- wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektu, zleconych przez Zamawiającego, w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
- zamykanie wszystkich bram wjazdowych, furtek oraz drzwi o ustalonych z Zamawiającym godzinach,
- reagowanie na każde naruszenie regulaminów obiektów
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich okolicznościach mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów,
- sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli), poprzez dokonanie wpisu do „Książki przebiegu służby” i udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego.
- informowanie Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającemu ochronie,
- nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w obiektach i na terenach na których zainstalowano taki system,
- dbałość o estetyczną prezencję osobistą pracowników pełniących służbę poprzez jednolite umundurowanie oraz wyposażone w środki przymusu bezpośredniego tj: pałki, chemiczne środki obezwładniające, paralizatory – tasery, kajdanki
- dbałość o kulturę współżycia i uprzejmość w przekazywaniu informacji, utrzymywanie czystości i estetycznego wyglądu udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy pomieszczeń,
- pilnowanie zakazu palenia w obiektach, na których taki zakaz obowiązuje,
prowadzenie rejestru wypadków wśród użytkowników obiektów,
- wykonywanie prac porządkowych związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych,
- wykonywanie powierzonych czynności z należytą starannością
- wykonywanie bieżących poleceń Kierowników obiektów chronionych w kwestiach związanych z ochroną i przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu na każde żądanie w prowadzone przez Wykonawcę dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w obsłudze obsługiwanych systemów i urządzeń będących jego własnością.
4. Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi powiadamiając pisemnie Wykonawcę, na co najmniej 5 dni przed zmianą.
5. Pracownicy Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek nadzorowania i przestrzegania porządku, postanowień regulaminów oraz przepisów obowiązujących na terenie chronionych obiektów i terenów przez osoby w nich przebywające i zapozna z ich treścią osoby świadczące usługę na obiekcie z wewnętrznym regulaminem obowiązującym w miejscu świadczonych usług.
6. Wykonawca zrealizuje usługę przy pomocy pracowników wykazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 7, a o każdej zmianie personalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, równocześnie przedkładając wymagane dokumenty pracownika jak licencje, i ich stopień, jeżeli są wymagane.
7. Wykonawca zapewni imienne identyfikatory dla pracowników, ze zdjęciem i nazwą firmy, noszone przez pracowników w widocznym miejscu.
8. Wykonawca winien dysponować co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, które w miarę potrzeby będą w stanie wesprzeć pracowników ochrony wszystkich obiektów, przy czym maksymalny czas dojazdu grupy do danego obiektu nie może przekraczać 15 minut w godzinach 5:00- 23:00 oraz 10 minut w godzinach 23:00-5:00.
Pierwsza grupa interwencyjna dla wsparcia pracowników ochrony dla obiektów: Siedziba MZUK, Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c; Ośrodek wypoczynkowy, Gliwice - Czechowice ul. Ziemięcicka 62; Cmentarz Centralny - Gliwice ul. Kozielska
Druga grupa interwencyjna dla wsparcia pracowników ochrony dla obiektów: Gliwicka Giełda Samochodowa, Gliwice ul. Kujawska 112; Boisko Orlik, Gliwice ul. Jasna;Cmentarz Lipowy – Gliwice ul. Okrzei.
9. Wykonawca zapewni własne środki łączności radiowej i telefonicznej dla pracowników pełniących służbę.
10. Wynagrodzenie wypłacane będzie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, za ilość faktycznie przepracowanych godzin, na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawionej do 5-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Faktura zbiorcza winna uwzględniać kwoty i ilości przepracowanych godzin, dla każdego z obiektów osobno.
11. Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przez personel Wykonawcy, w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności podczas wykonywania umowy (kradzieże, dewastacje).
12. W zakresie wykonywanych obowiązków współpraca z kierownikami obiektów oraz wykonywanie ich bieżących poleceń.
13. Zamawiający dopuszcza patrolowanie/kontrolowanie obiektów z użyciem środków transportu (samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe) oznaczonych logo firmy, jak również Zamawiający dopuszcza patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.


Szczególne warunki ochrony poszczególnych jednostek


Siedziba MZUK, Gliwice przy ul. Strzelców Bytomskich 25c:
1. Ilość godzin pracy: 24h x 1 osoba x 731dni x = 17 544 h w godz. od 00:00 do 24:00.
2. Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku.
3. Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie pojazdów Zamawiającego na/z placu manewrowego za potwierdzeniem w „Rejestrze wyjazdów samochodów MZUK”.
4. Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie pojazdów obcych, na których wjazd Zamawiający zezwala na/z placu manewrowego za potwierdzeniem w „Książce służby na obiekcie”.
5. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych, warsztatowych, archiwów za potwierdzeniem w „Ewidencji wydanych kluczy” i „Ewidencji wydanych kluczy rezerwowych”
6. Ewidencjonowanie gości wchodzących i wychodzących, poprzez prowadzenie „Księgi wejść i wyjść osób postronnych do obiektów MZUK”.
7. Obsługa monitoringu wizyjnego.


Ośrodek wypoczynkowy Czechowice ul. Ziemięcicka 62
1. Zakres usług określa tabela nr 1 w części Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice.
2. Współpraca z pracownikami biura ośrodka, sprzedawcami biletów oraz ratownikami wodnymi.
3. Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych na terenie obiektu od punktów poboru opłat do biura obiektu, ścisła współpraca z kasjerami, według potrzeb Zamawiającego, ale nie mniej niż raz w ciągu dnia.
4. Regularne patrolowanie obiektu, z częstotliwością od 60 do 90 minut, a w sezonie letnim z częstotliwością od 30 do 60 minut.
5. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości 10 sztuk, z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
6. Spisywanie danych klientów wjeżdżających na pole namiotowe po godzinach pracy pracowników biura, wydawanie numerów namiotów i umożliwienie klientom dostępu do prądu.
7. Reagowanie na każde naruszenie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.
8. Otwieranie i zamykanie bram wejściowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym.


Giełda Samochodowa, Gliwice ul. Kujawska 112:
1. Zakres prac określa tabela nr 1 w części Giełda samochodowa.
2. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości 25 sztuk, z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy z podaniem planu obchodów.
3. Ochrona poboru opłat i wartości pieniężnych na terenie obiektu od punktów poboru opłat do kasy obiektu, ścisła współpraca z kasjerami, według potrzeb Zamawiającego.
4. Nadzorowanie i kontrola wjazdu uprawnionych pojazdów na teren Giełdy Samochodowej min. dzierżawców i najemców posiadających aktualne zezwolenie na wjazd, paragony opłaty parkingowej lub dzierżawy jednorazowej, pojazdów MZUK, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, itp. W pozostałych przypadkach za zgodą Zamawiającego.
5. Obsługa parkingów zewnętrznych – otwarcie, wystawienie oznakowań, organizacja ruchu, wskazanie sposobu parkowania na całym terenie Giełdy oraz parkingach, utrzymanie drożności dróg p-pożarowych.
6. Ewidencjonowanie - z dokładną lokalizacją - wykonywanych prac, wjeżdżających i wyjeżdżających na teren Giełdy Samochodowej dzierżawców, najemców i ich pracowników lub innych wykonawców prac w tym kontrola wwożonych i wywożonych z terenu Giełdy Samochodowej materiału, sprzętu, pojazdów itp. przez w/w wymienionych oraz kontrolowanie stanu czystości terenu po wykonanych pracach, a w przypadku rażących nieprawidłowości po wykonanych pracach zgłaszanie Zamawiającemu. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego informowania Wykonawcy o wszystkich wykonywanych pracach.
7. Obsługa dzierżawców i klientów Giełdy Samochodowej, tzn. udzielanie informacji na temat organizacji giełdy, rozmieszczenia sektorów i ich zakresu towarowego, rozmieszczenia biur i stanowisk obsługi klienta, rozmieszczenia WC, organizowanych imprez, itp.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich instrukcji MZUK obowiązujących na danym obiekcie w zakresie wykonywanej umowy.

8. Nadzorowanie i kontrola wjeżdżających pojazdów Dzierżawców na teren Giełdy w dni giełdowe przed godzinami otwarcia Giełdy oraz sporządzanie wykazu.
9. Nadzorowanie, kontrola i prowadzenie wykazów pojazdów wjeżdżających na teren Giełdy po odbiór towaru w dni giełdowe.


Kompleks boisk wielofunkcyjnych, Gliwice ul. Jasna 31:
1. Ilość godzin pracy: każdego dnia 731 x 1 osoba x 8h = 5 848 h w godzinach od 22:00 do 6:00.


Cmentarze komunalne: Cmentarz Centralny Gliwice ul. Kozielska i Cmentarz Lipowy Gliwice ul. Poniatowskiego:
1. Zakres prac określa tabela nr 1 w części dla Cmentarzy komunalnych, przy czym ochrona pracuje:
- soboty + święta 1 x 12 h ( 600 do 1800 )+ 2 x 12h od (1800 do 600 ) = 36 godzin
- dni robocze 1 x 12h (600 do 1800 ) + 1 x 8h od (800 do 1600 ) oraz 2 x 12h od (1800 do 600 ) = 44h
2. Częstotliwość wykonywania patroli około 60 – 90 minut.
3. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości 17 sztuk ( z czego 7 na Cmentarzu Centralnym i 10 na Cmentarzu Lipowym), z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
4. Kontrola wykonawców i osób przebywających na terenie cmentarzy i powiadomienie ich o zamknięciu bram.
5. Ewidencjonowanie - z dokładną lokalizacją - wykonywanych prac, wjeżdżających i wyjeżdżających na teren cmentarzy pracowników zakładów kamieniarskich lub innych wykonawców prac budowlanych oraz kontrolowanie stanu czystości terenu, na którym były wykonywane prace kamieniarskie lub budowlane, a w przypadku rażących nieczystości po wykonanych pracach zgłaszanie kierownictwu obiektu.
6. Kontrolowanie wwożonych elementów na cmentarz i wywożonych z cmentarza.
7. Wydawanie wózków transportowych i inwalidzkich.
8. Pilnowanie zakazu wprowadzania psów na teren cmentarzy.
9. Współpraca z pracownikami Zarządu Cmentarzy Komunalnych.


Przenośna scena:
1. Ilość godzin pracy: ok. 60h na każdą z imprez.
2. Lokalizacja przenośnej sceny uzależniona jest od lokalizacji imprezy plenerowej na terenie miasta Gliwice.


Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Dostarczenia Wykonawcy planów sytuacyjnych chronionych miejsc.
2. Umieszczenia w widocznych miejscach i podanie do publicznej wiadomości informacji o godzinach zamykania chronionych obiektów.
3. Dostarczenia Wykonawcy kłódek służących do zamykania bram i furtek oraz kluczy do pomieszczeń socjalnych.
4. Udostępnienia dla Wykonawcy 1 pomieszczenia socjalnego na chronionym obiekcie, w celach związanych z wykonywaniem zamówienia.


Zamawiający zastrzega sobie w przypadku zaistnienia takich potrzeb możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin wykonywanej usługi ochrony, oraz zwiększenia lub zmniejszenia ilości chronionych obiektów podczas realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zagwarantowanych w budżecie miasta środków finansowych.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości wykonywanych prac.


Zwiększenie lub zmniejszenie ilości wykonywanej usługi oraz ograniczenie rodzaju prac podczas realizacji przedmiotu umowy, następować będzie bez potrzeby spisywania aneksu do niniejszej umowy, na podstawie zlecenia Zamawiającego w formie faksu, pisemnego zlecenia lub protokołu lub doraźnie w formie ustnej, a następnie potwierdzone pisemnie.


Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.** - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 79.71.00.00-4 - nazwa: Usługi ochroniarskie.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: od 1 lutego 2016 r. godz 00:00 do 31 stycznia 2018 r. do godz. 12:00
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2014r., poz. 1099).
2. Aktualne pozwolenie radiowe zgodnie z art. 143 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2014 r. poz 243z późń. zm.).
.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują, co najmniej trzy usługi polegające na ochronie osób i mienia budynków użyteczności publicznej trwające nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego powyższy warunek.
W celu wykazania dodatkowych usług w kryterium " Doświadczenie w realizacji usług ochrony" Wykonawca przedkłada dowody potwierdzające wykonanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, usługi polegające na ochronie osób i mienia budynków użyteczności publicznej trwające nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda, w celu potwierdzenia, że każda z wykazanych dodatkowych usług została wykonana należycie.

3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy dysponują co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, stacjonującymi na terenie miasta Gliwice, a czas dojazdu grupy do poszczególnych obiektów nie przekroczy 15 minut w godzinach 5:00 do 23:00 oraz 10 minut w godzinach od 23:00 do 5:00 rano.
Grupa interwencyjna powinna być w strukturze SUFO.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania tej usługi przez podwykonawcę

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy - minimum 3 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia przed złożeniem oferty, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
- minimum 4 osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej w strukturze SUFO, posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia przed złożeniem oferty, posiadającymi doświadczenie na obiektach podlegających szczególnej ochronie posiadającymi zezwolenie na używanie broni palnej ( obiekty podlegające szczególnej ochronie zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
- minimum 40 osobami, posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia przed złożeniem oferty, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy dlatego też Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym całkowita suma gwarancyjna powinna być nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł, .
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie osób i mienia wydane przez Ministra Spraw Wewnętzrnych i Administracji, oraz aktualne pozwolenie radiowe w zakresie sieci dyspozytorskiej i monitoringu systemów alarmowych ( bez podawania udostepnionych częstotliwośći) (
 • wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 7, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.,
 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 1. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 40 000,00 ( słownie: czterdzieści tysięcy 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 60,00%
okres prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia - waga - 20,00%
Doświadczenie w realizacji usług ochrony - waga - 20,00%
Termin składania ofert: 11-12-2015 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 11-12-2015 r. o godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14
Termin związania ofertą: 60 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy.
2) Zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi.
3) Zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy.
4) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi.
5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
6) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadku:
1) Wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002.200.1679)
2) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji, jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.
Zmiana wynagrodzenia, określonego w § 5 ust.1 może nastąpić w przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 4 ppkt-y 1) lub 2), spowodują wzrost kosztów wykonywania zamówienia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji UPUE: 27-10-2015  r.
 
specjalista ds. zamówień
 
16-10-2015 r.  Joanna Starosta
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Dyrektora
 
19-10-2015 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej