Gliwice, 05-01-2016 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.2.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 209 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów
3) opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Odbiór i wywóz przez Wykonawcę odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych pochodzących ze statutowej działalności MZUK.
- ilość i rodzaj odpadów określa załącznik 1A niniejszej specyfikacji,
- ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji,
- wywóz zmieszanych odpadów komunalnych,
- wywóz odpadów biologicznych segregowanych,
- wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal),
- wywóz przepracowanych olejów syntetycznych i mineralnych, zużytych filtrów paliwowych i olejowych, smarów,
- wywóz przepracowanych płynów hamulcowych, sorbentów i materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania,
- wywóz zużytych urządzeń elektrycznych w tym również zużytych świetlówek oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego,
- wywóz zużytych baterii,
- wywóz zużytych opon samochodowych oraz rolniczych,
- wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych

II. Istotne warunki zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania, ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
2. W przypadku Ośrodka Czechowice, Wykonawca ma obowiązek nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia opróżnić pojemniki na odpady.
3. Miejsce składowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
4. Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji , który obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 3 m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%, 7 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego specjalistyczne pojemniki służące do gromadzenia/ przechowywania zużytych olejów, płynów hamulcowych, filtrów, czyściw i sorbentów, a także zużytych świetlówek, baterii oraz zużytego sprzętu elektronicznego i komputerowego.
7. Wykonawca będzie utrzymywał stałą liczbę pojemników wg załącznika nr 8, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
9. Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
10. Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
11. Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich Posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawą o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
13. Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
14. Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczoną osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
16. Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
17. Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
18. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
19. Termin wykonywanych prac: 1 lutego 2016 r. - 31 stycznia 2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
 


 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia

1) termin wykonania zamówienia: 1 lutego 2016 r. - 31 stycznia 2017 r.,
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenie na transport i/lub zbieranie odpadów o kodach: 13 02 06, 15 02 03, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 04, 16 01 03, 16 01 07, 16 01 13, 16 02 13, 16 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013 poz. 1399 z póź. zm.) i z Ustawą o odpadach( Dz.U.2013 poz.21 z póź. zm.).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. 
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi o zbliżonym zakresie, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadają:
- min. 3 szt. środków transportowych przystosowanych do wywozu odpadów komunalnych,
- środki transportowe muszą być opatrzone logo Wykonawcy

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
7. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
8. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualne zezwolenie na transport i/lub zbieranie odpadów o kodach: 13 02 06, 15 02 03, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 04, 16 01 03, 16 01 07, 16 01 13, 16 02 13, 16 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013 poz. 1399 z póź. zm.) i z Ustawą o odpadach( Dz.U.2013 poz.21 z póź. zm.),
 • wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.
  ,
 • wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,
6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ,
7) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1A do SIWZ,

8) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Starosta - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 231-00-31, fax +48 32/231 00 32, pok. 33, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Justyna Małek - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-34, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział zieleni, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy 00/100),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty,
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
3) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
4) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
5) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
6) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
7) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
8) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
9) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
10) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Nie otwierać przed 18-01-2016 r. godz. 09:00 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 18-01-2016 r. do godz. 08:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat . W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Wydziału Zamówień Publicznych,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18-01-2016 r. o godz. 09:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
4) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
5) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=90,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
ilość dodatkowych pojemników Wb=10,00 Pb=((B/10)xWb)x100pkt

A – w kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 90 pkt,
gdzie:
Wa - waga w ocenianym kryterium cena
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium cena

 

B - W kryterium dodatkowe pojemniki na odpady oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt., przy czym Zamawiający dopuszcza ustawienie dodatkowych pojemników TYLKO na zmieszane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 i TYLKO w poniższych lokalizacjach:
• Cmentarz Centralny ul. Kozielska 120 w ilości max 4 dodatkowych sztuk,
• Cmentarz Lipowy ul. Poniatowskiego w ilości max 4 dodatkowych sztuk,
• Cmentarz przy ul. Wrzosowej w ilości max 2 dodatkowych sztuk,
• Cmentarz Św. Jacka w ilości max 1 dodatkowy sztuka,
• Cmentarz Lipowy w ilości max 2 dodatkowych sztuk,
• Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice w ilości max 2 dodatkowych sztuk,
• Giełda Samochodowa w ilości max 3 dodatkowych sztuk,

W kryterium zostanie przyznanych od 0 do 10 pkt. wg poniższej punktacji:
Ilość dodatkowych pojemników na odpady Ilość pkt. w kryterium
0 pojemników            0 pkt
1 - 5 pojemników       2 pkt
6 - 9 pojemników       4 pkt
10 - 14 pojemników    6 pkt
pow. 15 pojemników  10 pkt


Wb - waga w ocenianym kryterium dodatkowe pojemniki na odpady
Pb - liczba punktów w kryterium dodatkowe pojemniki na odpady
B – ilość uzyskanych punktów w kryterium dodatkowe pojemniki na
 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących zamawiającego, wykonawcę na podstawie pisemnego powiadomienia stron, bez konieczności aneksowania umowy,
b) zmiany przedstawicieli stron,
c) zmiany nazwy lub siedziby firmy zamawiającego, wykonawcy,
d) zawieszenia przez zamawiającego wykonania prac z tytułu innego niż wyżej wymienione,
e) rezygnacji z wykonania części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy,
f) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów deszczu,
- wstrzymania wykonywania usług ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
- zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
- zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy; wprowadzenie zmian w zakresie wywozu odpadów i organizacji ich wywozu, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i Uchwał Rady Miejskiej- przez odstąpienie od części lub całości umowy bez skutków prawnych dla Zamawiającego,
h) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
2) zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 1A - formularz cenowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz potencjału technicznego,
8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - ILOŚĆ KONTENERÓW NA ODPADY NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI MZUK.
10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - ILOŚĆ DODATKOWYCH KONTENERÓW NA ODPADY NA WYSZCZEGÓLNIONE JEDNOSTKI MZUK.
 
p.o. Dyrektora
 
05-01-2016 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)