ZAŁĄCZNIK NR 2
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.2.2016 
 
______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy (należy wpisać wszystkie podmioty występujące wspólnie)*
______________________________________________________________

______________________________________________________________
adres wykonawcy/wykonawców
 
 
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
oświadczam(y), że:

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu opisane przez zamawiającego w zakresie:
  • uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
  • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
 
 
  
 
 
 
 
________________________
miejscowość, data
_________________________
imię i nazwisko  
__________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
 
 
 
* w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć lider (pełnomocnik)  w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie
** w przypadku oświadczenia składanego przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenie dotyczy tylko punktu 2.