Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.2.2016
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 C lub na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: 11,37 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Odbiór i wywóz przez Wykonawcę odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych pochodzących ze statutowej działalności MZUK.
- ilość i rodzaj odpadów określa załącznik 1A niniejszej specyfikacji,
- ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji,
- wywóz zmieszanych odpadów komunalnych,
- wywóz odpadów biologicznych segregowanych,
- wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal),
- wywóz przepracowanych olejów syntetycznych i mineralnych, zużytych filtrów paliwowych i olejowych, smarów,
- wywóz przepracowanych płynów hamulcowych, sorbentów i materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania,
- wywóz zużytych urządzeń elektrycznych w tym również zużytych świetlówek oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego,
- wywóz zużytych baterii,
- wywóz zużytych opon samochodowych oraz rolniczych,
- wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych

II. Istotne warunki zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania, ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
2. W przypadku Ośrodka Czechowice, Wykonawca ma obowiązek nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia opróżnić pojemniki na odpady.
3. Miejsce składowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
4. Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji , który obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 3 m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%, 7 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego specjalistyczne pojemniki służące do gromadzenia/ przechowywania zużytych olejów, płynów hamulcowych, filtrów, czyściw i sorbentów, a także zużytych świetlówek, baterii oraz zużytego sprzętu elektronicznego i komputerowego.
7. Wykonawca będzie utrzymywał stałą liczbę pojemników wg załącznika nr 8, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
9. Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
10. Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
11. Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich Posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawą o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
13. Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
14. Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczoną osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
16. Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
17. Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
18. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
19. Termin wykonywanych prac: 1 lutego 2016 r. - 31 stycznia 2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
 

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: 1 lutego 2016 r. - 31 stycznia 2017 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenie na transport i/lub zbieranie odpadów o kodach: 13 02 06, 15 02 03, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 04, 16 01 03, 16 01 07, 16 01 13, 16 02 13, 16 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013 poz. 1399 z póź. zm.) i z Ustawą o odpadach( Dz.U.2013 poz.21 z póź. zm.)..
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi o zbliżonym zakresie, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadają:
- min. 3 szt. środków transportowych przystosowanych do wywozu odpadów komunalnych,
- środki transportowe muszą być opatrzone logo Wykonawcy

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualne zezwolenie na transport i/lub zbieranie odpadów o kodach: 13 02 06, 15 02 03, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 04, 16 01 03, 16 01 07, 16 01 13, 16 02 13, 16 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013 poz. 1399 z póź. zm.) i z Ustawą o odpadach( Dz.U.2013 poz.21 z póź. zm.),
 • wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.
  ,

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 90,00%
ilość dodatkowych pojemników - waga - 10,00%
Termin składania ofert: 18-01-2016 r. do godz. 08:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących zamawiającego, wykonawcę na podstawie pisemnego powiadomienia stron, bez konieczności aneksowania umowy,
b) zmiany przedstawicieli stron,
c) zmiany nazwy lub siedziby firmy zamawiającego, wykonawcy,
d) zawieszenia przez zamawiającego wykonania prac z tytułu innego niż wyżej wymienione,
e) rezygnacji z wykonania części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy,
f) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów deszczu,
- wstrzymania wykonywania usług ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
- zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
- zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy; wprowadzenie zmian w zakresie wywozu odpadów i organizacji ich wywozu, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i Uchwał Rady Miejskiej- przez odstąpienie od części lub całości umowy bez skutków prawnych dla Zamawiającego,
h) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 08-01-2016 r.
 
 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
05-01-2016 r.  Joanna Starosta
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Dyrektora
 
07-01-2016 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia