ZAŁĄCZNIK NR 6
 
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.6.2016 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice

Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszenia.

 

Lp.
Nazwa 
Adres stacjonowania
Cechy podstawowe
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
1. Grupa interwencyjna dla wsparcia pracowników ochrony świadczących usługę na obiektach: siedziba MZUK, Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, cmentarz Centralny    
2. Grupa interwencyjna dla wsparcia pracowników ochrony świadczących usługę na obiektach: Giełda samochodowa, kompleks boisk wielofunkcyjnych "Orlik 2012", cmentarz Lipowy    

*należy podać nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 
 
 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

___________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej