Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.6.2016 Gliwice,  23-02-2016 r.
nr kor. MZUK.5365.2016

 
Dotyczy: Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytania:
  1. Czy Zamawiający może sprecyzować na jakich obiektach oprócz Giełdy przewidziani są kwalifikowani pracownicy ochrony w sumie w ilości 10 osób?
  2. Czy osoby wskazane w załączniku 11 będą brane pod uwagę do realizacji zadania w zamian za osoby wskazane w załączniku 7 pracownik ochrony, czy oceniane jest tylko i wyłącznie ich posiadanie?
Odpowiedzi Zamawiającego:
  1. Kwalifikowani pracownicy ochrony są przewidziani na następujących obiektach: siedziba MZUK - 1 pracownik, Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice - 2 pracowników, Giełda samochodowa - 3 pracowników, cmentarz Centralny - 2 pracowników, cmentarz Lipowy - 2 pracowników.
  2. Zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ wykaz dodatkowych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (załącznik nr 11) służy wyłącznie do oceny oferty Wykonawcy.
    Mając na uwadze zapisy §6 ust. 5 wzoru umowy, w zamian za osoby wskazane w załączniku nr 7 realizować zamówienie mogą inni pracownicy ochrony (niekoniecznie wskazani w załączniku nr 11) pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że nowy pracownik ochrony posiada uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności zgodne z warunkami określonymi w SIWZ i umowie. 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 10
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl