Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.6.2016 Gliwice,  29-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:
  1. W związku z odpowiedzią zamawiającego i wskazującą ilość godzin pracowników niekwalifikowanych na obiektach informujemy, że ilość godzin jest zawyżona w stosunku do ilości wymaganych pracowników kwalifikowanych tj: 10 szt.34 919 rbg : 9 miesięcy = 3 879 rbg/mc : 10 pracowników = 388 rbg na jednego pracownika. Wnosimy o poprawę SIWZ w tym zakresie.
  2. Czy Zamawiający przewiduje renegocjację stawek w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany przepisów odnośnie minimalnego wynagrodzenia.

 

Odpowiedź:
Ad. 1
Liczba godzin pracy kwalifikowanych pracowników ochrony nie została zawyżona.
Określona liczba kwalifikowanych pracowników ochrony w pkt. 8.4 SIWZ służy do wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zaznaczył, że o zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej 10 kwalifikowanymi pracownikami ochrony. Nie oznacza to, że przy realizacji zamówienia będzie brało udział wyłącznie 10 kwalifikowanych pracowników ochrony.
Liczba godzin pracy kwalifikowanych pracowników ochrony została wyliczona na podstawie poniższych danych kierowników poszczególnych jednostek:
1. siedziba MZUK - na zmianie jeden kwalifikowanych pracownik,
2. Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice - gdy na zmianie jest tylko jeden pracownik ma to być pracownik kwalifikowany, w sezonie gdy na zmianie jest trzech pracowników dwóch ma być pracownikami kwalifikowanymi.
3. Cmentarz centralny - zapotrzebowanie na dwóch pracowników kwalifikowanych (jeden pracownik kwalifikowany na zmianie).
4. Cmentarz lipowy - zapotrzebowanie na dwóch pracowników kwalifikowanych (jeden pracownik kwalifikowany na zmianie).
5. Giełda samochodowa - jeden pracownik kwalifikowany na zmianie stałej dziennej i zmianie stałej nocnej, do 5 pracowników kwalifikowanych na zmianie niedzielnej ruchomej (od 5:00 do 13:00).
 
Ad. 2
Zamawiający nie przewiduje renegocjacji stawek w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany przepisów odnośnie minimalnego wynagrodzenia.
 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 10
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl