Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.6.2016
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert:01-03-2016 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.

 

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert: 04-03-2016 r. do godz. 12:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.

 

 

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
 
29-02-2016 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
29-02-2016 r.  Piotr Jarosz
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia