MZUK.EPZ.50.6.2016
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
22-02-2016 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
 unieważnienie postępowania
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
  14-03-2016 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto:
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)

  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 04.03.2016 r. wpłynęła jedna oferta do postępowania:
Agencja Asekuracji i Ochrony CERTUM Sp. z o.o.,
ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice
Cena oferty: 1 295 392,33 zł brutto.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 851 816,50 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.