Gliwice, 09-03-2016 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.11.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 225 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.gliwice.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.11.11.00-9 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.21.32.00-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
kod CPV: 45.42.11.00-5 - nazwa: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
kod CPV: 45.44.30.00-4 - nazwa: Roboty elewacyjne
kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV: 45.31.53.00-1 - nazwa: Instalacje zasilania elektrycznego
kod CPV: 45.31.60.00-5 - nazwa: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
kod CPV: 45.31.70.00-2 - nazwa: Inne instalacje elektryczne
kod CPV: 45.33.20.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
kod CPV: 45.33.10.00-6 - nazwa: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.

1. Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu, oznakowanie stref niebezpiecznych, przygotowanie terenu budowy
2. Roboty zasadnicze:
2.1. REMONT ELEWACJI:
- Zamurowanie dolnego pasma okien przy pomocy bloczków gazobetonowych
- Częściowe zamurowanie otworu okiennego w miejscu usytuowania drzwi ewakuacyjnych przy pomocy bloczków gazobetonowych.
- Demontaż górnego pasma okien stalowych
- Montaż nowych okien i drzwi aluminiowych, zabudowa pustaków szklanych 19x19x8cmm w klasie EI30, bezbarwnych.
- Wykonanie montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
2.2. PRACE WEWNĘTRZNE
- Wykonanie prac wyrównujących posadzkę – niwelacja
- Wykonanie posadzki przemysłowej
- Demontaż ze ścian wsporników, urządzeń itp.
- W miejscach występowania odspojenia tynku, zagrzybienia i pleśni zbicie tynku, smarowanie ściany środkiem grzybo i pleśniobójczym do murów
- Usunięcie ze ścian farby olejnej
- Uzupełnienia dziur, nierówności ubytków tynku ścian, pilastrów i rygli żelbetowych
- Wykonanie tynku cem. – wap. kat. III
- Malowanie ścian, pilastrów i rygli żelbetowych farbami emulsyjnymi
- Istniejące dźwigary kratownicowe: czyszczenie, odtłuszczenie, malowanie
- Czyszczenie, odtłuszczenie, malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe istniejących
elementów stalowych świetlika od wewnątrz i z zewnątrz, demontaż szklenia szkłem zbrojonym, wypełnienie płytami z poliwęglanu
- Naprawa uszkodzonych płyt stropowych zaprawą naprawczą do konstrukcji żelbetowych
- Malowanie płyt stropowych farbą emulsyjną
- Wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej i ewakuacyjnej dla ciągów komunikacyjnych. (instalacje zasilające dla najemców – wykonanie wg wytycznych związanych z wynajmem)
- Kabel zasilający przebiegający przez halę 1013 w osi "8" obudować do EI 30 płytami ognioodpornymi i niepalnymi np. typu "Promatect" gr. min. 25 mm w systemie ogniochronnych kanałów kablowych (lub system równoważny)
- wykonanie do części socjalnej przyłącza co (zasilanie i powrót) oraz wodnego wraz z izolacją termiczną
- dostawa i montaż zbiornika na olej opałowy o pojemności 1 m3 wraz z niezbędnym osprzętem (do istniejącej kotłowni olejowej w budynku biurowym)
UWAGA: integralną częścią niniejszej specyfikacji są:
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
Wszystkie w/w elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy. Sporządzając ofertę cenową należy w niej ująć wszelkie roboty które nie zostały zawarte w przedmiarach robót, a które są niezbędne zdaniem Wykonawcy do wykonania zadania, na przykład rusztowania, ogrodzenia, zabezpieczenia i tym podobne.
Przygotowując ofertę, dokumentację przetargową należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie dotyczącym modernizacji hali budynku nr 1013.
Z przedmiaru na roboty budowlane – rozdział ELEWACJA należy pominąć następujące pozycje: 81 – 50 %, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92- 50 %. Z przedmiaru na roboty budowlane należy pominąć następujące pozycje: rozdział roboty rozbiórkowe; rozdział roboty budowlane: poz. 16 – 23, 42 – 52, 55 – 62; rozdział stolarka: poz. 66 – 72, 76,77,78. Z przedmiaru na roboty elektryczne należy pominąć następujące pozycje: 42 – 49. Z przedmiaru na roboty instalacyjne należy pominąć wszystkie pozycje za wyjątkiem poz. 52,55.
W kosztorysie na roboty budowlane: w poz. 28 należy przyjąć 2,77 t, w poz. 29 należy przyjąć 60 szt, w poz. 55 należy przyjąć 31,8 m2, w poz. 56 należy przyjąć 108 szt.
Jeżeli w przedmiarze robót lub w dokumentacji technicznej podano nazwy własne materiałów budowlanych lub systemów wykonawca ma prawo w ofercie zastąpić je materiałami lub systemami o równoważnych parametrach technicznych.

Pozostałe warunki wykonania robót

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy w czasie wykonywania prac odpłatne korzystanie z mediów.
2. Jest pożądane aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną na budowie celem ujęcia w ofercie wszelkich kosztów wynikających z organizacji robót i placu budowy, transportu itp. oraz weryfikacji przedmiaru i zakresu robót.
3. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w projekcie lub specyfikacji technicznej, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną.

4.Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników zaprojektowanego wyposażenia. Zamienniki muszą być równoważne pod względem charakterystyki urządzeń, spełnianych funkcji, oraz równoważne pod względem wielkości, rodzaju i ilości źródeł światła, czasu pracy, mocy w przypadku oświetlenia.
6. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
7. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.
8. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- dokumentację powykonawczą,
7. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone materiały.


W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
3. Stałego dbania o to, aby prowadzone prace nie powodowały zaśmiecenia okolicznego terenu.
4. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
5. Wykonywania prac w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem obiektu i w sposób nie utrudniający funkcjonowania obiektu.
6. Bieżącego wywozu odpadów.
7. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
9. Zgłaszania do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu.
10. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału w odbiorze końcowym.
11. Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO


Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesiecy max. 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesiecy max. 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 30 września 2016 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do realizacji zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. 
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 350 000 zł brutto każda.
Za roboty o zbliżonym charakterze Zamawiający uznaje wykonanie lub modernizację obiektu budowlanego, przy czym w zakresie tych robót musi się znaleźć co najmniej wykonanie tynków, robót murarskich, montaż okien i drzwi, roboty malarskie, wykonanie posadzek przemysłowych i roboty instalacyjne.
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami do wykonania zamówienia.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy A. Personel Kierowniczy:
- kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
B. Personel wykonawczy:
min. 5 osób.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
7. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
8. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie robót budowlanych w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy ograniczyć wyłącznie do robót potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.,
 • wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,
6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ,
7) kosztorys ofertowy,
winien być wypełniony na tyle szczegółowo, aby można było obliczyć wartość cen jednostkowych poszczególnych robót składających się na cenę kosztorysu ofertowego.
8) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej."
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Starosta - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 231-00-31, fax +48 32/231 00 32, pok. 12, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Zbigniew Tesarczyk - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-12, fax +48 32/231 00 32, pok. 15 - Dział techniczny, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy 00/100),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty,
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
3) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
4) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
5) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
6) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
7) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
8) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
9) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
10) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.

Nie otwierać przed 30-03-2016 r. godz. 12:00 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 30-03-2016 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Wydziału Zamówień Publicznych,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30-03-2016 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sala nr 14.
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
5) wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
6) kosztorys ofertowy winien być sporządzony na tyle szczegółowo, aby można było obliczyć wartość cen jednostkowych poszczególnych robót składających się na cenę kosztorysu ofertowego,
7) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty,
8) w przypadku braku pozycji kosztorysu ofertowego zamawiający uzna, że ta pozycja została skalkulowana w innych pozycjach,
9) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
10) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
11) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.
z pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty,


 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=95,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gwarancja i rękojmia Wb=5,00 GRa=((GRof/GRmax)xWgr)x100 pkt
1) Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag”:
- CENA - 95%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia, i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
- GWARANCJA i RĘKOJMIA - 5%
Przy ocenie gwarancji i rękojmi dla całego zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
GRmax – najdłuższa gwarancja
GRof – gwarancja i rękojmia badanej oferty
GRa - liczba punktów w kryterium
Wgr - waga w ocenianym kryterium
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 5, 6 i 8 elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy:
1) Konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego z powodu:
a) działania: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie
b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów atmosferycznych,
c) decyzji administracyjnych mających wpływ na termin realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych,
d) braków lub wad w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach budowy,
e) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
f) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
g) nieterminowego przekazania placu budowy,
h) zmian będących następstwem okoliczności lezących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
i) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego:
a) zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego.
3) Rezygnacji z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
4) Zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego.
5) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
2) zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.

 
25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowy o podwykonawstwo muszą:
1) spełniać wymagania określone w SIWZ,
2) określać maksymalny termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 14 dni,
3) w razie podziału umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo na etapy pokrywać się z harmonogramem rzeczowo – finansowym ustalonym przez zamawiającego i Wykonawcę,
4) zawierać klauzule dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) określać termin odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonania nie krótszy niż okres odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
 


26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.


27. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz robót budowlanych,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz osób,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - dokumentacja techniczna
 
p.o. Dyrektora
 
09-03-2016 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)