Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.11.2016
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25C 44-109 Gliwice lub na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich.
Koszt specyfikacji: 15,78 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.

1. Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu, oznakowanie stref niebezpiecznych, przygotowanie terenu budowy
2. Roboty zasadnicze:
2.1. REMONT ELEWACJI:
- Zamurowanie dolnego pasma okien przy pomocy bloczków gazobetonowych
- Częściowe zamurowanie otworu okiennego w miejscu usytuowania drzwi ewakuacyjnych przy pomocy bloczków gazobetonowych.
- Demontaż górnego pasma okien stalowych
- Montaż nowych okien i drzwi aluminiowych, zabudowa pustaków szklanych 19x19x8cmm w klasie EI30, bezbarwnych.
- Wykonanie montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
2.2. PRACE WEWNĘTRZNE
- Wykonanie prac wyrównujących posadzkę – niwelacja
- Wykonanie posadzki przemysłowej
- Demontaż ze ścian wsporników, urządzeń itp.
- W miejscach występowania odspojenia tynku, zagrzybienia i pleśni zbicie tynku, smarowanie ściany środkiem grzybo i pleśniobójczym do murów
- Usunięcie ze ścian farby olejnej
- Uzupełnienia dziur, nierówności ubytków tynku ścian, pilastrów i rygli żelbetowych
- Wykonanie tynku cem. – wap. kat. III
- Malowanie ścian, pilastrów i rygli żelbetowych farbami emulsyjnymi
- Istniejące dźwigary kratownicowe: czyszczenie, odtłuszczenie, malowanie
- Czyszczenie, odtłuszczenie, malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe istniejących
elementów stalowych świetlika od wewnątrz i z zewnątrz, demontaż szklenia szkłem zbrojonym, wypełnienie płytami z poliwęglanu
- Naprawa uszkodzonych płyt stropowych zaprawą naprawczą do konstrukcji żelbetowych
- Malowanie płyt stropowych farbą emulsyjną
- Wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej i ewakuacyjnej dla ciągów komunikacyjnych. (instalacje zasilające dla najemców – wykonanie wg wytycznych związanych z wynajmem)
- Kabel zasilający przebiegający przez halę 1013 w osi "8" obudować do EI 30 płytami ognioodpornymi i niepalnymi np. typu "Promatect" gr. min. 25 mm w systemie ogniochronnych kanałów kablowych (lub system równoważny)
- wykonanie do części socjalnej przyłącza co (zasilanie i powrót) oraz wodnego wraz z izolacją termiczną
- dostawa i montaż zbiornika na olej opałowy o pojemności 1 m3 wraz z niezbędnym osprzętem (do istniejącej kotłowni olejowej w budynku biurowym)
UWAGA: integralną częścią niniejszej specyfikacji są:
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
Wszystkie w/w elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy. Sporządzając ofertę cenową należy w niej ująć wszelkie roboty które nie zostały zawarte w przedmiarach robót, a które są niezbędne zdaniem Wykonawcy do wykonania zadania, na przykład rusztowania, ogrodzenia, zabezpieczenia i tym podobne.
Przygotowując ofertę, dokumentację przetargową należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie dotyczącym modernizacji hali budynku nr 1013.
Z przedmiaru na roboty budowlane – rozdział ELEWACJA należy pominąć następujące pozycje: 81 – 50 %, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92- 50 %. Z przedmiaru na roboty budowlane należy pominąć następujące pozycje: rozdział roboty rozbiórkowe; rozdział roboty budowlane: poz. 16 – 23, 42 – 52, 55 – 62; rozdział stolarka: poz. 66 – 72, 76,77,78. Z przedmiaru na roboty elektryczne należy pominąć następujące pozycje: 42 – 49. Z przedmiaru na roboty instalacyjne należy pominąć wszystkie pozycje za wyjątkiem poz. 52,55.
W kosztorysie na roboty budowlane: w poz. 28 należy przyjąć 2,77 t, w poz. 29 należy przyjąć 60 szt, w poz. 55 należy przyjąć 31,8 m2, w poz. 56 należy przyjąć 108 szt.
Jeżeli w przedmiarze robót lub w dokumentacji technicznej podano nazwy własne materiałów budowlanych lub systemów wykonawca ma prawo w ofercie zastąpić je materiałami lub systemami o równoważnych parametrach technicznych.

Pozostałe warunki wykonania robót

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy w czasie wykonywania prac odpłatne korzystanie z mediów.
2. Jest pożądane aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną na budowie celem ujęcia w ofercie wszelkich kosztów wynikających z organizacji robót i placu budowy, transportu itp. oraz weryfikacji przedmiaru i zakresu robót.
3. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w projekcie lub specyfikacji technicznej, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną.

4.Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników zaprojektowanego wyposażenia. Zamienniki muszą być równoważne pod względem charakterystyki urządzeń, spełnianych funkcji, oraz równoważne pod względem wielkości, rodzaju i ilości źródeł światła, czasu pracy, mocy w przypadku oświetlenia.
6. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
7. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.
8. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- dokumentację powykonawczą,
7. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone materiały.


W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
3. Stałego dbania o to, aby prowadzone prace nie powodowały zaśmiecenia okolicznego terenu.
4. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
5. Wykonywania prac w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem obiektu i w sposób nie utrudniający funkcjonowania obiektu.
6. Bieżącego wywozu odpadów.
7. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
9. Zgłaszania do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu.
10. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału w odbiorze końcowym.
11. Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 45.11.11.00-9 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.21.32.00-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
kod CPV: 45.42.11.00-5 - nazwa: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
kod CPV: 45.44.30.00-4 - nazwa: Roboty elewacyjne
kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV: 45.31.53.00-1 - nazwa: Instalacje zasilania elektrycznego
kod CPV: 45.31.60.00-5 - nazwa: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
kod CPV: 45.31.70.00-2 - nazwa: Inne instalacje elektryczne
kod CPV: 45.33.20.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
kod CPV: 45.33.10.00-6 - nazwa: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 30 września 2016 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do realizacji zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 350 000 zł brutto każda.
Za roboty o zbliżonym charakterze Zamawiający uznaje wykonanie lub modernizację obiektu budowlanego, przy czym w zakresie tych robót musi się znaleźć co najmniej wykonanie tynków, robót murarskich, montaż okien i drzwi, roboty malarskie, wykonanie posadzek przemysłowych i roboty instalacyjne.
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami do wykonania zamówienia.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy A. Personel Kierowniczy:
- kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
B. Personel wykonawczy:
min. 5 osób.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia .
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie robót budowlanych w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy ograniczyć wyłącznie do robót potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.,

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 95,00%
gwarancja i rękojmia - waga - 5,00%
Termin składania ofert: 30-03-2016 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy:
1) Konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego z powodu:
a) działania: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie
b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów atmosferycznych,
c) decyzji administracyjnych mających wpływ na termin realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych,
d) braków lub wad w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach budowy,
e) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
f) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
g) nieterminowego przekazania placu budowy,
h) zmian będących następstwem okoliczności lezących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
i) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego:
a) zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego.
3) Rezygnacji z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
4) Zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego.
5) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 15-03-2016 r.
 
 
specjalista ds. zamowień publicznych
 
10-03-2016 r.  Joanna Starosta
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Dyrektora
 
14-03-2016 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia