Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.11.2016 Gliwice,  24-03-2016 r.
nr kor. MZUK.8786.2016

 
Dotyczy: Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ Zamawiający pisze o montażu okien i drzwi aluminiowych. po wykreśleniu pozycji przedmiaru w zakresie pozostały okna aluminiowe, brama garażowa z drzwiami oraz drzwi oznaczone jako D10 - w przedmiarze i projekcie wyspecyfikowane jako stalowe. Jakiego rodzaju drzwi należy wycenić - stalowe czy aluminiowe?
Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny oferty drzwi stalowe.

Pytanie nr 2:
W opisie przedmiaru zamówienia jest mowa o obudowie kanałów kablowych płytami ognioochronnymi do EI-30 - jednocześnie w poz. 61 przedmiaru budowlanego dotycząca tych prac została wyszczególniona do pominięcia. Czy zakres tych prac należy wycenić?
Odpowiedź:
Zakres prac związany z obudową kanałów kablowych płytami ognioochronnymi EI 30 należy wycenić w ofercie.
Pytanie nr 3:
W SIWZ Zamawiający wskazuje pozycje przedmiaru do pominięcia - min. poz. 55-62 przedmiaru budowlanego. W dalszej części wskazuje wartość do przyjęcia dla poz. 55-31,8 m2, poz.56-108 szt. W jakiej wartości przyjąć do wyceny pozycje?
Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym należy przyjąć:
- poz. 55 - 31,80 m2
- poz. 56 - 108 szt.
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.gliwice.pl