Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.11.2016 Gliwice,  25-03-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z pozycjami przedmiarowymi poz. nr 64 oraz 65 branża budowlana, a raczej określenie wymagań Zamawiającego w stosunku do stopnia oczyszczenia powierzchni elementów stalowych:
- czy oczyszczenie powierzchni konstrukcji poprzez zgrubne usunięcie rdzy szczotkami drucianymi spełni wymagania Zamawiającego?
- a może Zamawiający wymaga oczyszczenia poprzez zastosowanie urządzeń do obróbki strumieniowo ściernej (piaskowanie).

 

Odpowiedź:

W czasie malowania powierzchni metalowych należy przewidzieć następujące czynności:
- czyszczenie ręczne lub mechaniczne (szczotki druciane),
- pokrycie powierzchni malowanych odrdzewiaczem, odtłuszczanie,
- dwukrotne malowanie farbą „na rdzę” (dwa kolory).
 

 
  Z poważaniem

Grzegorz Śliczniuk

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.gliwice.pl