ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.19.2016 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

______________________________________________________________
(NIP)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:


Część I –Koszenia i grabienie Cmentarza Centralnego:
1. Koszenie na Cmentarzu Centralnym
Cena netto ………..…………… zł

Podatek VAT …………% …………………….. zł
____________________

………………………………zł brutto

x 3 koszenia………………………………zł brutto

2. Grabienie liści na Cmentarzu Centralnym
Cena netto ………..…………… zł

Podatek VAT …………% …………………….. zł
____________________

………………………………zł brutto

 

OGÓŁEM ( poz.1 brutto + poz. 2 brutto )……………………………….zł.

 

Cześć II – Koszenie, cięcie w Rejonie III
1. Koszenie na terenach zieleni miejskiej

Cena netto ………..…………… zł

Podatek VAT …………% …………………….. zł
____________________

………………………………zł brutto

x 3 koszenia………………………………zł brutto
2. Ciecie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej

Cena netto ………..…………… zł

Podatek VAT …………% …………………….. zł
____________________

………………………………zł brutto

x 2 cięcia ………………………………zł brutto

 

OGÓŁEM (poz.1 brutto + poz. 2 brutto)……………………………….zł.


 

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert; 

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

  .................................................................................................................................................................
   
  .................................................................................................................................................................

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej