Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.19.2016
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25C lub na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: 16,27 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i grabienie liści na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach ( Część I)
1. Trzykrotne koszenie trawników, chwastów i samosiejek na Cmentarzu Centralnym ( 3x10,5 ha) w terminach:
- I koszenie traw – 23.05 – 10.06.2016 r.,
- II koszenie traw – 20.06 – 8.07.2016 r.,
- III koszenie traw – 8.08 – 2.09.2016 r..
2. Jednokrotne ręczne grabienie na terenie Cmentarza Centralnego ( 22 ha) w okresie od 13 października do 27 października 2016 r.
3. Każdorazowo szczegółowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, przy
czym Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego
zlecenia Wykonawcy, a termin zakończenia prac nie może przekroczyć 15 dni.
W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace.
4. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
5. Wykonywania prac tylko:
- W dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00
- W soboty w godz. 7:00-14:00
- Wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac.
6. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
7. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.


II. Koszenie terenów zieleni miejskiej w Rejonie III (część II)
Przedmiot zamówienia:
- Trzykrotne koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
- Dwukrotne cięcie żywopłotów z zagrabieniem i wywozem pędów.
- Zebranie z terenów wszelkich odpadów przed i po koszeniu oraz ich wywóz.
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Zamówienie obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej wg wykazu zgodnie z Załącznikiem C
Załącznik C – Rejon III: Stare Gliwice, Brzezinka, Łabędy, Czechowice, Kopernik, Toszecka
trawniki – 25,872 ha x 3 = 77,616 ha,
żywopłot – 310 m2 x 2 = 620 m2
Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
3. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót.
5. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
6. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
8. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek do piątek), w godz. od 6:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
10. Szacunkowe terminy wykonania zadania:
I koszenie traw i cięcie żywopłotu – 2 maja – 20 maja 2016 r.
II koszenie traw – 6 czerwca – 8 lipca 2016 r.
III koszenie traw i cięcie żywopłotu – 1 sierpnia – 9 września 2016 r.
Dokładne terminy wykonania z podziałem na poszczególne dzielnice uzgadniane będą z inspektorem nadzorującym, podczas wykonywania prac.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach, np. w przypadku wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków pogodowych tj. suszy, lub trwania modernizacji terenu.
12. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy następuje po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określają:
- termin rozpoczęcia prac przy czym prace należy podjąć nie później niż 48 godz. od daty
wyznaczonej w protokole przekazania terenu,
- kolejność wykonywanych prac na poszczególnych obiektach,
- termin zakończenia prac, nie później niż 15 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.
13. Odbiór prac dokonywany będzie po każdorazowym wykonaniu prac.
14. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
 

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 77.31.41.00-5 - nazwa: Usługi w zakresie trawników.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 77.34.20.00-9 - nazwa: Przycinanie żywopłotów
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów
Oferty częściowe: zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: Dla części I:
- I koszenie traw - 23.05. - 10.04.2016 r.,
- II koszenie traw - 20.06. - 08.07.2016 r.,
- III koszenie traw - 08.08. - 02.09.2016 r.
2. Jednokrotne ręczne grabienie na terenie Cmentarza Centralnego ( 22 ha) w okresie od 13 października do 27 października 2016 r.
Dla części II:
- I koszenie traw i cięcie żywopłotu - 2.05 - 20.05.2016 r.
- II koszenie traw - 06.06. - 8.07.2016 r.
- III koszenie traw i cięcie żywopłotu - 01.08 - 9.09.2016 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
którzy posiadają uprawnienia do realizacji zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy
-o zamówienie w części I - koszenia i grabienie na Cmentarzu Centralnym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda.

- o zamówienie w części II - koszenie Rejon III- mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda.

W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega zsumowaniu.

3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie w części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
- Minimum 3 szt. kosiarek mechanicznych
- Minimum 3 szt. podkaszarek.
- Minimum 3 szt. dmuchaw/odkurzaczy do liści

o zamówienie w części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
- Minimum 4 szt. kosiarek mechanicznych
- Minimum 4 szt. podkaszarek.


W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- o zamówienie w części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 12 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- o zamówienie w części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 10 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia..
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 7, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej,

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 100,00%
Termin składania ofert: 20-04-2016 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy.
2) Zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi.
3) Zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy.
4) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi.
5) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 12-04-2016 r.
 
 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
12-04-2016 r.  Joanna Starosta
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Dyrektora
 
12-04-2016 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia