oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.19.2016
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 110 262,89 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK
Część II: koszenia i cięcia w Rejonie III

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
 2
F.P.H.U. FRESCO-ECO BOGUSŁAWA GOLIS
KNUROWSKA 35A  41-800 ZABRZE
116 751,27 

Katarzyna Pałka
................................................................................
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)