oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.19.2016

 
 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK
Część 1: koszenia i grabienia na Cmentarzu Centralnym

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Biuro Techniczno - Handlowe BART Jarosław Bargieł
Niepodległości 44a, 42-504 Będzin z ceną 128 142,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Biuro Techniczno - Handlowe BART Jarosław Bargieł
Niepodległości 44a, 42-504 Będzin
100,00
100,00

 


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

29-04-2016 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

29-04-2016 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia