oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.19.2016

 
 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych


zawiadamia o unieważnieniu postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK
Część 2: koszenia i cięcia w Rejonie III

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Do części II wpłynęła tylko jedna oferta:
Numer oferty: 1
F.P.H.U. FRESCO - ECO Bogusława Golis
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 35a
Cena oferty: 116 751,27 zł
Jednak oferta F.P.H.U. FRESCO - ECO Bogusława Golis podlega odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2164) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
W postępowaniu dopuszczono składanie ofert częściowych. Zamawiający w pkt. 4 SIWZ wprowadził zastrzeżenie, że Wykonawca może ubiegać się tylko o jedną część zamówienia.
Wykonawca: F.P.H.U. FRESCO-ECO Bogusława Golis złożył ofertę na dwie części zamówienia.
Oferta Wykonawcy: F.P.H.U. FRESCO-ECO Bogusława Golis nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlega odrzuceniu.
W związku z powyższym do postępowania w części II - koszenia i cięcia w Rejonie III, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu i dlatego postępowanie w tej części należy unieważnić

 


 


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

29-04-2016 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

29-04-2016 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia