MZUK-EPZ.50.19.2016
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
Część 1: koszenia i grabienia na Cmentarzu Centralnym
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
12-04-2016 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 09-05-2016 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):

Biuro Techniczno - Handlowe BART Jarosław Bargieł Niepodległości 44a, 42-504 Będzin

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
09-05-2016 nr ogłoszenia 115064-2016
Wartość zawartej umowy
netto:
118 650,00 zł
brutto: 
128 142,00 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)