Gliwice, 07-06-2016 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.23.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 
  209 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335-04-10
fax +48 32/231-00-32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 79.71.00.00-4 - nazwa: Usługi ochroniarskie
3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony budynków, osób i mienia, tj.: prowadzenie stałego, bezpośredniego dozoru jednostek Zamawiającego, poprzez umundurowane (oznakowane) patrole wyposażone w środki łączności bezpośredniej oraz wsparcie grup interwencyjnych w razie potrzeby.
Zamówienie obejmuje następujące jednostki Zamawiającego:

 1. Siedziba MZUK (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c),
 2. Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice (44-100 Gliwice, ul. Ziemięcicka 62),
 3. Kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 (44-100 Gliwice, ul. Jasna 31),
 4. Cmentarz Centralny (44-100 Gliwice, ul. Kozielska),
 5. Cmentarz Lipowy (44-100 Gliwice, ul. Poniatowskiego),
 6. Scena przenośna plenerowa,
 7. Giełda samochodowa (44-100 Gliwice, ul. Kujawska 112).

Zamówienie zostało podzielone na części:

 1. Część 1 -  Świadczenie usług ochrony na wybranych jednostkach MZUK za wyjątkiem Giełdy samochodowej.
 2. Część 2 - Świadczenie usług ochrony na Giełdzie samochodowej.

Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia albo na jedną dowolnie wybraną część.

Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy obu części zamówienia):

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

Obowiązki wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.), a w szczególności z art. 3 ust. 1a, art. 20 i art. 36 ust. 1.

 1. Zapewnienie ochrony budynków, osób i mienia, zlokalizowanych na terenach ww. jednostek.
 2. Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony.
 3. Niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianej jednostki osób i pojazdów nieuprawnionych.
 4. Przeciwdziałanie kradzieżom, napadom, aktom chuligaństwa, dewastacjom i innym zakłóceniom spokoju i porządku publicznego.
 5. Natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, poprzez informowanie odpowiednich osób i służb.
 6. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz ochranianych jednostek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe.
 7. Kontrolowanie zamknięcia okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitariatach oraz zamknięcia drzwi wejściowych i awaryjnych.
 8. Kontrolowanie legalności wynoszenia i wnoszenia do budynków i na teren ochranianej jednostki sprzętów, urządzeń, przedmiotów, itp.
 9. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy.
 10. W sytuacjach szczególnych, ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Centrum Ratownictwa, itp.
 11. Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem jednostki, zleconych przez Zamawiającego, w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
 12. Zamykanie wszystkich bram wjazdowych, furtek oraz drzwi o ustalonych godzinach z Zamawiającym.
 13. Zaznajomienie się z regulaminami ochranianych jednostek oraz innymi dokumentami i regulacjami wewnętrznymi mającymi znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy.
 14. Reagowanie na każde naruszenie regulaminów ochranianych jednostek.
 15. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich okolicznościach mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych jednostek.
 16. Sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli), poprzez dokonanie wpisu do Książki przebiegu służby i udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego.
 17. Informowanie Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającemu ochronie.
 18. Nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w jednostkach, w których zainstalowano taki system.
 19. Dbałość o estetyczną prezencję osobistą pracowników pełniących służbę poprzez jednolite umundurowanie oraz wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego.
 20. Dbałość o kulturę osobistą i uprzejmość pracowników Wykonawcy w przekazywaniu informacji, utrzymywanie w czystości i dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.
 21. Pilnowanie przestrzegania zakazu palenia w jednostkach, na których taki zakaz obowiązuje.
 22. Prowadzenie rejestru wypadków użytkowników obiektów.
 23. Wykonywanie powierzonych czynności z należytą starannością.
 24. Wykonywanie bieżących poleceń kierowników chronionych jednostek w kwestiach związanych z ochroną i przedmiotem zamówienia.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w prowadzone przez Wykonawcę dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest udostępnić dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.
 2. Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi urządzeń i systemów będących własnością Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi powiadamiając pisemnie o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej 24 godziny przed zmianą.
 4. Zamawiający (kierownicy jednostek) udostępni Wykonawcy regulaminy jednostek oraz inne dokumenty mające wpływ na realizację zamówienia.
 5. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek nadzorowania przestrzegania przez osoby przebywające oraz świadczące usługi na chronionych terenach zasad porządku, postanowień regulaminów oraz innych obowiązujących instrukcji i przepisów.
 6. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą pracowników wykazanych w załączniku nr 7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie personalnej z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 7. Wykonawca zapewni imienne identyfikatory dla pracowników (ze zdjęciem pracownika i nazwą firmy). Identyfikatory będą noszone przez pracowników w widocznym miejscu.
 8. Składając ofertę na jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną grupą interwencyjną w strukturze SUFO, która w miarę potrzeby będzie w stanie wesprzeć pracowników Wykonawcy świadczących usługi ochrony na jednostkach.
 9. Składając ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi w strukturze SUFO, które w miarę potrzeby będą w stanie wesprzeć pracowników Wykonawcy świadczących usługi ochrony na jednostkach.
 10. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do danego obiektu nie może przekraczać: 15 minut od momentu wezwania w godzinach od 5:00 do 23:00 oraz 10 minut od momentu wezwania w godzinach od 23:00 do 5:00.
 11. Wykonawca zapewni własne środki łączności radiowej i telefonicznej dla pracowników pełniących służbę.
 12. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, za liczbę faktycznie przepracowanych godzin, na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawionej do 5-go dnia następnego miesiąca. Dotyczy części 1: Każdorazowo do faktury zbiorczej Wykonawca dołączy protokoły dotyczące poszczególnych jednostek, z których będą wynikać kwoty i liczby przepracowanych godzin na jednostce. Dotyczy części 2: Każdorazowo z faktury zbiorczej będą wynikać liczby przepracowanych godzin na jednostce z podziałem na kwalifikowanych pracowników ochrony i pracowników ochrony. Dotyczy oferty składanej na obie części: Każdorazowo do faktury zbiorczej Wykonawca dołączy protokoły dotyczące poszczególnych jednostek, z których będą wynikać kwoty i liczby przepracowanych godzin na jednostce z podziałem na kwalifikowanych pracowników ochrony i pracowników ochrony.
 13. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub/i osobom trzecim (np. kradzieże, dewastacje) w przypadku niedołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności podczas świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
 14. W zakresie wykonywanych obowiązków Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z kierownikami obiektów oraz wykonywania ich bieżących poleceń.
 15. Zamawiający dopuszcza patrolowanie/kontrolowanie obiektów z użyciem środków transportu (samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe) oznaczonych logo firmy, a także patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.
 16. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotuje we własnym zakresie i na własny koszt plan ochrony jednostek MZUK.
 17. Liczbę godzin pracy na poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 10.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości oraz godzin pracy wykonywanych usług.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin wykonywanych usług, liczby oraz rodzaju pracowników ochrony oraz zwiększenia lub zmniejszenia liczby chronionych jednostek w zależności od potrzeb i stosownie do zagwarantowanych w budżecie miasta środków finansowych.

Szczególne warunki ochrony poszczególnych jednostek:

Dotyczy części 1 zamówienia:

Siedziba MZUK (44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c):

 1. Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku.
 2. Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie pojazdów Zamawiającego na/z placu manewrowego.
 3. Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie na plac manewrowy pojazdów osób trzecich posiadających zezwolenie Zamawiającego, za potwierdzeniem w książce służby na obiekcie.
 4. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń za potwierdzeniem w ewidencji wydanych kluczy oraz w ewidencji wydanych kluczy rezerwowych.
 5. Ewidencjonowanie osób postronnych wchodzących i wychodzących do siedziby MZUK poprzez prowadzenie księgi wejść i wyjść.
 6. Obsługa monitoringu wizyjnego.

Ośrodek wypoczynkowy Czechowice (44-100 Gliwice, ul. Ziemięcicka 62):

 1. Współpraca z pracownikami biura Ośrodka, sprzedawcami biletów i ratownikami wodnymi.
 2. Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych od punktu poboru opłat do biura Ośrodka, ścisła współpraca ze sprzedawcami biletów według potrzeb Zamawiającego jednak nie mniej niż raz w ciągu dnia.
 3. Regularne patrolowanie terenu Ośrodka z częstotliwością od 60 do 90 minut, a w sezonie letnim z częstotliwością od 30 do 60 minut.
 4. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości 10 sztuk z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
 5. Spisywanie danych klientów wjeżdżających na pole namiotowej po godzinach pracy pracowników biura Ośrodka, wydawanie numerów namiotów i umożliwienie klientom dostępu do prądu.
 6. Otwieranie i zamykanie bram wejściowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

Cmentarze komunalne: cmentarz Centralny (44-100 Gliwice ul. Kozielska) i cmentarz Lipowy (44-100 Gliwice ul. Poniatowskiego):

 1. Częstotliwość wykonywania patroli około 60 - 90 minut.
 2. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości 17 sztuk (7 na cmentarzu Centralnym i 10 na cmentarzu Lipowym), z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
 3. Informowanie osób przebywających na cmentarzu o konieczności opuszczenia terenu z powodu zamknięcia obiektu (zamknięcia bram i furtek wejściowych).
 4. Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac/ robót budowlanych na terenie cmentarzy. W ewidencji należy ująć: dane pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, godzina wjazdu i wyjazdu, teren cmentarza, na którym prowadzone są prace/ roboty budowlane oraz inne informacje mogące mieć wpływ na świadczenie usług ochrony. Należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o pozostawieniu nieczystości przez podmiot wykonujący pracę/ roboty budowlane.
 5. Nadzorowanie wwożonych rzeczy na cmentarz i wywożonych z cmentarza.
 6. Wydawanie wózków transportowych i inwalidzkich.
 7. Pilnowanie przestrzegania zakazu wprowadzania psów na teren cmentarzy.
 8. Współpraca z pracownikami Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Scena przenośna plenerowa:

 1. Liczba godzin pracy: około 60h na każdą z imprez.
 2. Lokalizacja przenośnej sceny uzależniona jest od lokalizacji imprezy plenerowej na terenie Gliwic.
 3. Czas i miejsce ochrony sceny będą zgłaszane Wykonawcy każdorazowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Dotyczy części 2 zamówienia:

Giełda samochodowa (44-109 Gliwice ul. Kujawska 112):

 1. Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontroli obchodów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości 25 sztuk, z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości obchodów w siedzibie Wykonawcy.
 2. Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych na terenie obiektu od punktów poboru opłat do biura obiektu, ścisła współpraca z kasjerami, według potrzeb Zamawiającego, ale nie mniej niż raz w ciągu dnia.
 3. Obsługa szlabanu - wpuszczanie i wypuszczanie na teren Giełdy pojazdów Zamawiającego i innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie) oraz pojazdów posiadających aktualne zezwolenie Zamawiającego (dzierżawcy/ najemcy i inne osoby posiadające zezwolenie/ dowód zapłaty opłaty parkingowej lub dzierżawy jednorazowej).
 4. Obsługa parkingów zewnętrznych - otwarcie, wystawienie oznakowań, organizacja ruchu, wskazanie sposobu parkowania, utrzymanie drożności dróg p-pożarowych.
 5. Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac/ robót budowlanych na terenie Giełdy. W ewidencji należy ująć: dane pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, godzinę wjazdu i wyjazdu, teren Giełdy, na którym prowadzone były prace/ roboty budowlane oraz inne informacje mogące mieć wpływ na świadczenie usług ochrony. Należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o pozostawieniu nieczystości przez podmiot wykonujący pracę/ roboty budowlane.
 6. Obsługa dzierżawców i klientów Giełdy Samochodowej, tzn. udzielanie informacji na temat organizacji giełdy, rozmieszczenia sektorów i ich zakresu towarowego, rozmieszczenia biur i stanowisk obsługi klienta, rozmieszczenia WC, organizowanych imprez, itp.
 7. Pracownik ochrony pełniący funkcję dowódcy zmiany musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*

* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO

W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie akceptował oświadczenia własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16).


 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 1. Część 1 - Świadczenie usług ochrony na wybranych jednostkach MZUK za wyjątkiem Giełdy samochodowej.

  W ramach części 1 zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi ochrony na następujących jednostkach Zamawiającego: siedziba MZUK, OW Czechowice, kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012, cmentarz Centralny, cmentarz Lipowy, scena przenośna plenerowa.

 2. Część 2 - Świadczenie usług ochrony na Giełdzie samochodowej.

UWAGA:

Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia albo na jedną dowolnie wybraną część.

 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: od 31.07.2016 r. od godz. 12:00 do 31.07.2017 r. do godz. 12:00,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie w części 1 albo 2 albo 1 i 2 (oferta na obie części zamówienia) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1099 ze zm.).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. 
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy :

- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej trzy usługi polegające na ochronie osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda.
W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.

- o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej trzy usługi polegające na ochronie osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 180 000 zł brutto każda.
W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.

- o zamówienie w części 1 i 2 (oferta na obie części zamówienia) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej trzy usługi polegające na ochronie osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 420 000 zł brutto każda.
W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.

W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy :

- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną grupą interwencyjną w strukturze SUFO, stacjonującą na terenie miasta Gliwice, a czas dojazdu grupy do poszczególnych obiektów nie przekroczy 15 minut od momentu wezwania w godzinach 5:00 - 23:00 oraz 10 minut od momentu wezwania w godzinach 23:00 - 5:00.

- o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną grupą interwencyjną w strukturze SUFO, stacjonującą na terenie miasta Gliwice, a czas dojazdu grupy do Giełdy samochodowej nie przekroczy 15 minut od momentu wezwania w godzinach 5:00 - 23:00 oraz 10 minut od momentu wezwania w godzinach 23:00 - 5:00.

- o zamówienie w części 1 i 2 (oferta na obie części zamówienia) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi w strukturze SUFO, stacjonującymi na terenie miasta Gliwice, a czas dojazdu do poszczególnych obiektów nie przekroczy 15 minut od momentu wezwania w godzinach 5:00 - 23:00 oraz 10 minut od momentu wezwania w godzinach 23:00 - 5:00.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy :

1) O zamówienie w części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
- co najmniej 10 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia,
- co najmniej 2 osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej w strukturze SUFO, posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia, zezwolenie na używanie broni palnej oraz wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1099 ze zm.).

2) O zamówienie w części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
- co najmniej 18 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia,
- co najmniej 9 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1099 ze zm.),
- co najmniej 2 osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej w strukturze SUFO, posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia, zezwolenie na używanie broni palnej oraz wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1099 ze zm.).

3) O zamówienie w części 1 i 2 (oferta na obie części zamówienia) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
- co najmniej 25 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia,
- co najmniej 9 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1099 ze zm.).
- co najmniej 4 osobami wchodzącymi w skład grupy interwencyjnej w strukturze SUFO, posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia, zezwolenie na używanie broni palnej oraz wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1099 ze zm.)
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy :

- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia - całkowita suma gwarancyjna nie może być niższa niż 400 000 zł,

- o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia - całkowita suma gwarancyjna nie może być niższa niż 300 000 zł,

- o zamówienie w części 1 i 2 (oferta na obie części zamówienia) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia - całkowita suma gwarancyjna nie może być niższa niż 700 000 zł.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
7. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
8. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo - badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykazy i dowody potwierdzające wykonanie usług w sposób należyty należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie warunku zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.,
 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu
 • wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 1. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,
6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ,

7) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Katarzyna Pałka - Dział Planowania i Zamówień, 
  tel. +48 32/32 335-04-10, fax +48 32/231-00-32, pok. 33, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Andrzej Lumpe - Dział Techniczny, 
  tel. +48 32/32 331-04-49, fax +48 32/231-00-32, pok. 16, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część 1 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), część 2 - 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), część 1 i 2 - 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć oryginale w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty,
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie akceptował oświadczenia własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/17 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16).
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
3) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
4) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
5) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
6) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
7) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
8) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
9) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
10) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17

Nie otwierać przed 18-07-2016 r. godz. 12:00 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 18-07-2016 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18-07-2016 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - sala nr 14, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=95,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie Wb=5,00 Da=((D/7)xWb)x100 pkt
 
Sposób liczenia według tabeli powyżej, gdzie:
 
Kryterium cena:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
 
Kryterium doświadczenie:
W celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie należy w załączniku nr 5 wykazać dodatkowe usługi spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia dla części zamówienia, na którą składana jest oferta.
Przy wykazaniu dodatkowych usług Zamawiający nie będzie punktował powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego - usługi muszą być wykonane (w przypadku usług ciągłych - wykonywane) przez Wykonawcę składającego ofertę.
Zamawiający również nie będzie punktował dodatkowych usług Wykonawcy nie spełniających warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia dotyczącego części zamówienia, na którą składana jest oferta.
 
D - od 0 do 7 podpunktów przyznanych za doświadczenie Wykonawcy*
Da - liczba uzyskanych punktów w kryterium
Wb - waga w ocenianym kryterium
 
* - podpunkty za doświadczenie Wykonawcy będą przyznawane za liczbę dodatkowych usług wykazanych w załączniku nr 5.
Podpunkty będą przyznawane odpowiednio:
- za wykazanie przez Wykonawcę 1 dodatkowej usługi w zał. nr 5 - 2 ppkt,
- za wykazanie przez Wykonawcę 2 dodatkowych usług w zał. nr 5 - 4 ppkt,
- za wykazanie przez Wykonawcę 3 dodatkowych usług w zał. nr 5 - 6 ppkt,
- za wykazanie przez Wykonawcę 4 i więcej dodatkowych usług w zał. nr 5 - 7 ppkt,
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt (cena + doświadczenie).
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących zamawiającego/wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;
b) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi;
c) zmiany nazwy lub siedziby zamawiającego / wykonawcy;
d) zawieszenia przez zamawiającego wykonania usług;
e) rezygnacji z wykonania części usługi z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy,
f) zmiany będące następstwem klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy,
h) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,
j) w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. nr 200 poz. 1679),
k)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. inne niż wymienione w pkt. 2),
2) zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia nie mogą zostać powierzone podwykonawcom: Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonywania usługi grupy interwencyjnej.

25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wykaz godzin pracy na poszczególnych jednostkach.

 
Dyrektor Jednostki
 
20-06-2016 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)