ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.23.2016 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

______________________________________________________________
(NIP)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:


DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług ochrony na wybranych jednostkach MZUK za wyjątkiem Giełdy samochodowej
 

 

Cena
NETTO
1 roboczo
-godziny

Liczba
roboczo
-godzin

CENA NETTO
WARTOŚĆ
VAT

CENA BRUTTO


Pracownik
ochrony
 
 
34 499
 
     

DOTYCZY CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług ochrony na Giełdzie samochodowej
 
  Cena
NETTO
1 roboczo
-godziny
Liczba
roboczo
-godzin

CENA NETTO

WARTOŚĆ
VAT

CENA BRUTTO

Pracownik
ochrony
 
15 592
 
    (A)

Kwalifikowany
pracownik
ochrony
 
11 663
    (B)

RAZEM 27 255
 
(A)+(B)


(cena brutto słownie:
....................................................................................................................................................................................)

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert; 

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

  .................................................................................................................................................................
   
  .................................................................................................................................................................

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej